Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 220/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2013–2015 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

Data ogłoszenia:2010-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 1

Strona 1 z 2
17.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 220/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2013–2015 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyj­ nego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 577/98 niezbędne jest określenie elementów programu modułów ad hoc obejmującego lata 2013–2015. Istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowych źródeł (2) dla pewnych sektorów o wysokim ryzyku występowania wypadków przy pracy lub chorób zawodowych oraz innych problemów zdrowotnych związanych z pracą, które zwykle nie są objęte, bądź nie są w pełni objęte, krajowymi systemami zabezpieczenia społecznego, takich jak „Rybactwo” (dział 03 NACE rev. 2), „Górnictwo i wydobywanie” (sekcja B NACE rev. 2) lub „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (sekcja Q NACE rev. 2). Nowy moduł ad hoc dotyczący wypadków przy pracy oraz problemów zdrowotnych związanych z pracą przy­ niesie znaczącą wartość dodaną w stosunku do danych oferowanych przez europejskie statystyki w zakresie wypadków przy pracy (ESAW) oraz europejskie statystyki chorób zawodowych (EODS), pozwalając tym samym przede wszystkim na bezpośrednie powiązanie danych dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodo­ wych z sytuacją osób na rynku pracy oraz na otrzymy­ wanie danych dotyczących nowo pojawiających się zagrożeń (np. problemów zdrowotnych związanych z pracą nieuznawanych za choroby zawodowe w przepisach krajowych). Europejska strategia zatrudnienia w pełni odzwierciedla potrzebę uwzględnienia aspektów imigracji związanych

(6)

(2)

z rynkiem pracy, zwłaszcza potrzebę poprawy sytuacji migrantów na rynku pracy. W wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia przyjętych w decyzji Rady 2008/618/WE (3), które są istotną częścią zintegrowa­ nego zestawu wytycznych mających za cel przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie jako części odnowionej strategii lizbońskiej, wezwano do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę znaczącego ograniczenia różnic w poziomie zatrudnienia w przypadku osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym różnic między obywatelami państw trze­ cich i obywatelami UE. W wytycznych tych wyraźnie podkreślono znaczenie przeciwdziałania dyskryminacji oraz włączenia imigrantów, a także wezwano do odpo­ wiedniego zarządzania migracją zarobkową, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy. Odpowiednie dane w celu monitorowania tych kwestii mają zasadnicze znaczenie, zwłaszcza że w sytuacji starzenia się siły robo­ czej w UE oraz przewidywanych niedoborów wykwalifi­ kowanych pracowników zapotrzebowanie na pracow­ ników migrujących będzie nadal rosło w kolejnych latach.

(3)

(5)

(4)

W kontekście toczącej się debaty na temat modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) oraz wyrażanej potrzeby większej elastycz­ ności zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników w Europie, co stanowi kluczową kwestię podkreśloną w europejskiej strategii zatrudnienia oraz w wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia, konieczne jest dyspono­ wanie danymi pochodzącymi z szeroko zakrojonego badania na skalę europejską dotyczącego zakresu stoso­ wania różnych form nowej organizacji pracy oraz rozwiązań w zakresie czasu pracy i opinii pracowników w tym zakresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 13 z 201017.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2010 r. dotyczące środków ochrony własnej i zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni skierowanym przeciwko statkom (1)

 • Dz. U. L67 - 10 z 201017.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2010 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1862) (1)

 • Dz. U. L67 - 9 z 201017.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1314) (1)

 • Dz. U. L67 - 6 z 201017.3.2010

  Decyzja Rady 2010/156/WPZiB z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L67 - 4 z 201017.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 221/2010 z dnia 16 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.