Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1314) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 9

17.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1314)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/157/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Wobec braku innych zadowalających środków mających na celu zabezpieczenie zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci zachodzi konieczność przedłużenia obowią­ zywania decyzji 2006/502/WE na kolejne 12 miesięcy i wprowadzenia w niej odpowiednich zmian. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 2001/95/WE, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2006/502/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczekgadżetów. Decyzja 2006/502/WE została przyjęta zgodnie z przepisami art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, które ogra­ niczają obowiązywanie decyzji do okresu nieprzekracza­ jącego jednego roku, ale umożliwiają zatwierdzenie jej na kolejne okresy, z których żaden nie może przekroczyć jednego roku. Decyzja 2006/502/WE została zmieniona trzykrotnie, po raz pierwszy decyzją 2007/231/WE (3), która przedłużyła jej obowiązywanie do dnia 11 maja 2008 r., po raz drugi decyzją 2008/322/WE (4), która przedłużyła jej obowią­ zywanie do dnia 11 maja 2009 r., a po raz trzeci decyzją 2009/298/WE (5), która przedłużyła jej obowiązywanie na kolejny rok, do dnia 11 maja 2010 r.

Art. 6 ust. 2 decyzji 2006/502/WE otrzymuje brzmienie: „2. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 11 maja 2011 r.”. Artykuł 2 Najpóźniej do dnia 11 maja 2010 r. państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji i podają je do wiadomości publicznej. Państwa człon­ kowskie niezwłocznie przekazują Komisji odnośne informacje. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

11 z 15.1.2002, s. 4. 198 z 20.7.2006, s. 41. 99 z 14.4.2007, s. 16. 109 z 19.4.2008, s. 40. 81 z 27.3.2009, s. 23.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 13 z 201017.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2010 r. dotyczące środków ochrony własnej i zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni skierowanym przeciwko statkom (1)

 • Dz. U. L67 - 10 z 201017.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2010 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1862) (1)

 • Dz. U. L67 - 6 z 201017.3.2010

  Decyzja Rady 2010/156/WPZiB z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L67 - 4 z 201017.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 221/2010 z dnia 16 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 1 z 201017.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 220/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2013–2015 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.