Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 68 POZ 22

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie monitorowania substancji perfluoroalkilowych w żywności (1)

Data ogłoszenia:2010-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 68 POZ 22

L 68/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2010

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie monitorowania substancji perfluoroalkilowych w żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/161/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanie­ czyszczeń organicznych (TZO) zobowiązuje strony Konwencji do monitorowania zawartości TZO, ich substytutów i potencjalnych TZO, a także włączyła PFOS, ich sole oraz fluorek sulfonylu perfluorooktanu (PFOSF) do załącznika B do Konwencji do grupy substancji będących przedmiotem ograniczeń w zakresie produkcji i stosowania,

Substancje perfluoroalkilowe (PFAS) są powszechne w zastosowaniach przemysłowych i konsumenckich, w tym w plamoodpornych powłokach tkanin i dywanów, olejoodpornych powłokach wyrobów z papieru dopuszczonych do kontaktu z żywnością, pian gaśniczych, substancji powierzchniowo czynnych stosowanych w górnictwie i wydobyciu ropy naftowej, środków do pielęgnacji podłóg oraz w składzie insekty­ cydów. Ważną podgrupą są (per)fluorowane organiczne środki powierzchniowo czynne, do których należą perfluorooktanosulfonian (PFOS) oraz kwas perfluorook­ tanowy (PFOA). W wyniku ich szerokiego stosowania obecność PFOS, PFOA, ich soli i prekursorów stwierdza się w środowisku naturalnym, rybach, ptakach i ssakach. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zwrócił się zatem do panelu naukowego ds. zanieczysz­ czeń w łańcuchu żywnościowym o przygotowanie opinii w sprawie znaczenia żywności oraz względnego udziału różnych środków spożywczych i materiałów przeznaczo­ nych do kontaktu z żywnością dla narażenia ludzi na PFOS i jego sole, a także o radę w sprawie dalszych kroków w związku z oceną ryzyka organicznych związków perfluorowanych. W dniu 21 lutego 2008 r. panel naukowy ds. zanieczysz­ czeń w łańcuchu żywnościowym przyjął opinię naukową w sprawie PFOS, PFOA i ich soli (1). W swojej opinii naukowej EFSA stwierdził, że jest mało prawdopodobne, aby PFOS i PFOA miały szkodliwy wpływ na ogół populacji, jednak zauważył brak pewności w odniesieniu do ich wpływu na rozwój żywych organizmów. EFSA zalecił dalsze zbieranie danych dotyczących poziomu PFAS w żywności i u ludzi, w szczególności w odniesieniu do monitorowania tendencji na narażenie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

(2)

1. Państwa członkowskie w okresie 2010–2011 powinny monitorować obecność substancji perfluoroalkilowych w żywności. Monitorowanie to powinno obejmować swym zakresem różnorodne środki spożywcze, uwzględniając zwyczaje żywieniowe, w tym żywność pochodzenia zwierzę­ cego, jak ryby, mięso, jaja, mleko i produkty pochodne, oraz żywność pochodzenia roślinnego, aby umożliwić dokładną ocenę narażenia.

2. Państwa członkowskie powinny postępować zgodnie z procedurami pobierania próbek ustanowionymi w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiającego metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzę­ dowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowa­ nych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (2), aby zapewnić reprezentatywność tych próbek dla badanej partii.

(3)

(4)

(1) Opinia panelu naukowego ds. zanieczyszczeń w łańcuchu żywno­ ściowym w sprawie perfluorooktanosulfonianu (PFOS), kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i ich soli, Dziennik EFSA (2008) nr 653, s. 1–131.

3. Państwom członkowskim zaleca się przeprowadzenie analizy substancji perfluoroalkilowych w celu wykrycia obecności związków PFOS i PFOA oraz, jeżeli to możliwe, ich prekur­ sorów, takich jak perfluorooktanosulfonamid (PFOSA), N-etylo perfluorooktanosulfonamidoetanol (NEtFOSE) oraz alkohol fluorotelomerowy 8:2. W miarę możliwości państwa członkowskie powinny włączyć do analizy związki podobne do PFOS i PFOA, jednak różniące się długością łańcucha (C4 – C15) oraz środki powierzchniowo czynne zawierające fosforany polifluoroalkilowe (PAPS), takie jak diPAPS 8:2 oraz monoPAPS 8:2, aby ocenić znaczenie ich obecności w żywności.

(2) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 32.

18.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/23

4. Państwa członkowskie powinny przeprowadzać analizę substancji perfluoroalkilowych zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgod­ ności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), wykorzystując metodę analizy, o której wiadomo, że daje wiarygodne wyniki. W sytuacji idealnej odzysk powinien mieścić się w zakresie 70–120 %, a limit ilościowy wynosić 1 μg/kg. 5. Państwom członkowskim zaleca się regularne przekazywanie EFSA danych z monitorowania w przeliczeniu na masę całkowitą wraz z informacjami oraz w formacie sprawoz­

dania elektronicznego zgodnymi z wytycznymi EFSA w celu włączenia tych informacji do bazy danych. Państwa członkowskie powinny przekazać także dane dostępne z poprzednich lat, uzyskane metodą analizy, o której wiadomo, że daje wiarygodne wyniki, w celu monitorowania tendencji na narażenie.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 68 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 24 z 201018.3.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE (  Dz.U. L 50 z 27.2.2010)

 • Dz. U. L68 - 21 z 201018.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1585) (1)

 • Dz. U. L68 - 13 z 201018.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE (1)

 • Dz. U. L68 - 11 z 201018.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 227/2010 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L68 - 9 z 201018.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 226/2010 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L68 - 7 z 201018.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 225/2010 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L68 - 5 z 201018.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 224/2010 z dnia 17 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L68 - 3 z 201018.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 223/2010 z dnia 17 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L68 - 1 z 201018.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 222/2010 z dnia 17 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Sedano Bianco di Sperlonga (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.