Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/25/UE z dnia 18 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej penoksulamu, proquinazydu i spirodiklofenu jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 11

Strona 1 z 4
19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/11

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/25/UE z dnia 18 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej penoksulamu, proquinazydu i spirodiklofenu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Wyznaczone państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły projekty spra­ wozdania z oceny penoksulamu w dniu 10 lutego 2005 r., proquinazydu w dniu 14 marca 2006 r. oraz spirodiklofenu w dniu 21 kwietnia 2004 r.

(5)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 29 listopada 2002 r. Włochy otrzymały od Dow Agro­ Sciences wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie penoksulam do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2004/131/WE (2) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Sprawozdania z oceny zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz grupę roboczą ds. oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i przedstawione Komisji w formie sprawozdań naukowych EFSA w dniu 31 sierpnia 2009 r. dla peno­ ksulamu (5), w dniu 13 października 2009 r. dla proqui­ nazydu (6) oraz w dniu 27 lipca 2009 r. dla spirodiklo­ fenu (7). Sprawozdania te oraz projekty sprawozdań z oceny zostały zweryfikowane przez państwa członkow­ skie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 22 stycznia 2010 r. w formie sprawozdań z przeglądu dotyczącego penoksulamu, proquinazydu i spirodiklofenu, opracowanych przez Komisję. Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje czynne zasadniczo spełniają wymogi okre­ ślone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć peno­ ksulam, proquinazyd i spirodiklofen do załącznika I do tej dyrektywy w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 9 stycznia 2004 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od DuPont Ltd wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie proquinazyd do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2004/686/WE (3) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 23 sierpnia 2001 r. Niderlandy otrzymały od Bayer CropScience wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie spirodiklofen do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2002/593/WE (4) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG. Wpływ wymienionych substancji czynnych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 230 z 19.8.1991, s. 1. 37 z 10.2.2004, s. 34. 313 z 12.10.2004, s. 21. 192 z 11.7.2002, s. 60.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 20 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1599) (1)

 • Dz. U. L69 - 18 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku aksamitkowego i olejku tymiankowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1579) (1)

 • Dz. U. L69 - 16 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1210)

 • Dz. U. L69 - 9 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 233/2010 z dnia 18 marca 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L69 - 8 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 232/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L69 - 7 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L69 - 5 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 230/2010 z dnia 18 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L69 - 3 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 229/2010 z dnia 18 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ricciarelli di Siena (ChOG)]

 • Dz. U. L69 - 1 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 228/2010 z dnia 18 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata di Bologna (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.