Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku aksamitkowego i olejku tymiankowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1579) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 18

L 69/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku aksamitkowego i olejku tymiankowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1579)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/164/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3 a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie unijnego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do wyko­ rzystania w środkach ochrony roślin. Dokumentacje dotyczące substancji czynnych olejek aksamitkowy i olejek tymiankowy zostały przedłożone władzom Zjednoczonego Królestwa przez przedsiębior­ stwo Plant Impact plc dnia 7 września 2009 r. wraz z wnioskami o ich włączenie do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG. Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję, że po wstępnym badaniu można uznać, że dokumentacje dotyczące tych substancji czynnych speł­ niają wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożone dokumentacje spełniają również wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrek­ tywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje zostały następnie przekazane przez wspomnianego wnio­ skodawcę Komisji i pozostałym państwom członkow­ skim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościo­ wego i Zdrowia Zwierząt. Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwier­ dzenie, na poziomie Unii Europejskiej, że powyższe dokumentacje uznano za zasadniczo spełniające wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawie­ rającego substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

Dokumentacje dotyczące substancji czynnych wskazanych w załączniku do niniejszej decyzji, przedłożone Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, spełniają zasad­ niczo wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy. Dokumentacje te spełniają także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, biorąc pod uwagę propono­ wane zastosowania. Artykuł 2 Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania dokumentacji, o których mowa w art. 1, i, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r., przekazuje Komisji wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia substancji czynnych, o których mowa w art. 1, do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG wraz z wszelkimi warunkami dotyczącymi tych włączeń. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/19

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJE CZYNNE, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA DECYZJA

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Nr

Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

1 2

Olejek aksamitkowy Nr CIPAC: nie dotyczy Olejek tymiankowy Nr CIPAC: nie dotyczy

Plant Impact plc Plant Impact plc

z dnia 7.9.2009 r. z dnia 7.9.2009 r.

UK UK

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 20 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1599) (1)

 • Dz. U. L69 - 16 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1210)

 • Dz. U. L69 - 11 z 201019.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/25/UE z dnia 18 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej penoksulamu, proquinazydu i spirodiklofenu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L69 - 9 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 233/2010 z dnia 18 marca 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L69 - 8 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 232/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L69 - 7 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L69 - 5 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 230/2010 z dnia 18 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L69 - 3 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 229/2010 z dnia 18 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ricciarelli di Siena (ChOG)]

 • Dz. U. L69 - 1 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 228/2010 z dnia 18 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata di Bologna (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.