Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1599) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 20

L 69/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1599)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/165/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, uwzględniając opinię Stałego Komitetu, utworzonego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po zbadaniu normy EN ISO 4869-4: 2000 Komisja usta­ liła, że norma ta nie spełnia całkowicie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonych w sekcjach 1.1.2.1 i 3.5 załącznika II do dyrektywy 89/686/EWG. Należy zatem wycofać odniesienie do normy EN ISO 4869-4: 2000 z wykazu zharmonizowanych norm Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z takim skutkiem, że zgodność z właściwymi normami krajowymi trans­ ponującymi normę zharmonizowaną EN ISO 4869-4: 2000 nie pociąga za sobą domniemania zgodności z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w dyrektywie 89/686/EWG,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W kwietniu 2000 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) przyjął normę europejską EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efek­ tywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)”. Odniesienie do tej normy zostało opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 października 2005 r. (3). Niemcy wniosły formalny sprzeciw w odniesieniu do normy EN ISO 4869-4: 2000. Formalny sprzeciw Niemiec został wniesiony z uwagi na fakt, iż norma EN ISO 4869-4: 2000 nie spełnia wymogów określonych w załączniku II do dyrektywy 89/686/EWG, gdyż metoda badawcza dla nauszników przeciwhałasowych o regulowanym tłumieniu określona we wspomnianej normie zbyt wysoko ocenia skutecz­ ność ochronnika słuchu poddanego badaniu, a wyniki nie odzwierciedlają w sposób reprezentatywny narażenia użytkownika ani nie są powtarzalne.

Artykuł 1 Odniesienie do normy EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)” zostaje wycofane z wykazu zharmoni­ zowanych norm opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2010 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18. (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. (3) Dz.U. C 247 z 6.10.2005, s. 2.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 18 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku aksamitkowego i olejku tymiankowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1579) (1)

 • Dz. U. L69 - 16 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1210)

 • Dz. U. L69 - 11 z 201019.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/25/UE z dnia 18 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej penoksulamu, proquinazydu i spirodiklofenu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L69 - 9 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 233/2010 z dnia 18 marca 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L69 - 8 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 232/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L69 - 7 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L69 - 5 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 230/2010 z dnia 18 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L69 - 3 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 229/2010 z dnia 18 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ricciarelli di Siena (ChOG)]

 • Dz. U. L69 - 1 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 228/2010 z dnia 18 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata di Bologna (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.