Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 1

12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit h), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wyniki ostatniego badania zostały omówione na posie­ dzeniu Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin w dniach 19–20 października 2009 r. Ustalono, że organizm Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. należy uznać za występujący w prowincji Wenecja. Nie należy zatem dłużej uznawać tej prowincji za strefę chronioną w odniesieniu do tego organizmu szkodliwego.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 690/2008.

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznającym chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspól­ nocie (2) niektóre państwa członkowskie lub niektóre obszary w państwach członkowskich uznano za chro­ nione strefy w odniesieniu do niektórych organizmów szkodliwych. Rozporządzeniem (WE) nr 690/2008 niektóre części regionu Wenecja Euganejska we Włoszech uznano za strefę chronioną w odniesieniu do organizmu szkodli­ wego Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do dnia 31 marca 2010 r. W związku z uwagami dotyczącymi obecności wymie­ nionego organizmu szkodliwego w niektórych częściach regionu Wenecja Euganejska, zgłoszonymi przez Komisję w czasie kontroli we Włoszech w dniach od 31 sierpnia do 11 września 2009 r., w dniu 23 października 2009 r. Włochy powiadomiły Komisję o wynikach ostatniego badania w regionie Wenecja Euganejska dotyczącego obecności tego organizmu szkodliwego, przeprowadzo­ nego we wrześniu i październiku 2009 r. Wyniki tego ostatniego badania wskazują na to, że w okresie co najmniej trzech ostatnich lat organizm ten występował w prowincji Wenecja w 14 miejscach, pomimo podjęcia przez władze Włoch środków w celu jego zwalczenia. W związku z tym środki te okazały się nieskuteczne.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 690/2008 tiret drugie w drugiej kolumnie w pkt 2 nagłówka b) otrzymuje brzmienie:

(3)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 193 z 22.7.2008, s. 1.

„— oraz, do dnia 31 marca 2010 r., Irlandia, Włochy (Apulia, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza), Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua), Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani i Masi w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od autostrady A4 w prowincji Werona)), Litwa, Słowenia (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska), Słowacja (z wyjątkiem gmin Blahová, Horné Mýto i Okoč (powiat Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov))”.

L 7/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 22 z 201012.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

 • Dz. U. L7 - 21 z 201012.1.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

 • Dz. U. L7 - 17 z 201012.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 3 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.