Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 17

Strona 1 z 3
12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/17

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c) i d), po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

19–20 października 2009 r. Ustalono, że organizm Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. należy uznać za występujący w prowincji Wenecja. Prowincja ta nie powinna zatem nadal figurować w wykazach w załącznikach II, III i IV do dyrektywy 2000/29/WE jako strefa chroniona w odniesieniu do wymienionego organizmu szkodliwego.

(5)

Ze szwajcarskiego prawodawstwa w dziedzinie ochrony roślin wynika, że od dnia 15 listopada 2009 r. kantonów Fryburg i Vaud nie uznaje się już w Szwajcarii za strefę chronioną pod względem Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Należy zatem skreślić odstępstwo pozwalające na niektóre rodzaje przywozu z tych regionów do niektó­ rych stref chronionych na mocy szczególnych wymogów oraz należy odpowiednio zmienić część B załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE.

W dyrektywie 2000/29/WE przewidziano uznanie okre­ ślonych stref za strefy chronione.

(6)

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznającym chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspól­ nocie (2) niektóre części włoskiego regionu Wenecja Euganejska zostały uznane za strefę chronioną w odniesieniu do organizmu szkodliwego Erwinia amylo­ vora (Burr.) Winsl. et al. do dnia 31 marca 2010 r. W związku z uwagami dotyczącymi obecności wymie­ nionego organizmu szkodliwego w niektórych częściach regionu Wenecja Euganejska, zgłoszonymi przez Komisję w czasie kontroli we Włoszech w dniach od 31 sierpnia do 11 września 2009 r., w dniu 23 października 2009 r. Włochy powiadomiły Komisję o wynikach ostatniego badania w regionie Wenecja Euganejska, dotyczącego obecności tego organizmu szkodliwego, przeprowadzo­ nego we wrześniu i październiku 2009 r. Wyniki tego ostatniego badania wskazują na to, że w okresie co najmniej trzech kolejnych lat organizm ten występował w prowincji Wenecja w 14 miejscach, pomimo podjęcia przez władze Włoch środków w celu jego zwalczenia. W związku z tym środki te okazały się nieskuteczne. Wyniki ostatniego badania zostały omówione na posie­ dzeniu Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin w dniach

Dlatego też załączniki II, III i IV do dyrektywy 2000/29/WE powinny zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załącznikach II, III i IV do dyrektywy 2000/29/WE wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrek­ tywy.

Artykuł 2 Transpozycja Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 28 lutego 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą.

(4)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 193 z 22.7.2008, s. 1.

L 7/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 22 z 201012.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

 • Dz. U. L7 - 21 z 201012.1.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 3 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Dz. U. L7 - 1 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.