Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 21

12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/21

DECYZJE

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25) (2010/14/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(w mln EUR) Emisja monet przeznaczonych do obiegu oraz emisja monet kolekcjo­ nerskich (nieprzeznaczonych do obiegu) w 2010 r.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 2,

Belgia Niemcy Irlandia Grecja

105,2 668,0 43,0 55,0 210,0 290,0 283,0 18,1 40,0 10,5 54,0 306,0 50,0 30,0 62,0 60,0

a także mając na uwadze, co następuje:

Hiszpania Francja Włochy Cypr Luksemburg Malta Niderlandy Austria Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia

(1)

Od dnia 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez państwa członkowskie, które wprowadziły walutę euro (zwane dalej „uczestni­ czącymi państwami członkowskimi”).

(2)

Uczestniczące państwa członkowskie przedstawiły EBC do zatwierdzenia własne szacunki wielkości emisji monet euro w 2010 r., wraz z odpowiednimi wyjaśnie­ niami dotyczącymi stosowanej metodologii prognozo­ wania,

Artykuł 2 Przepis końcowy

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejsza decyzja skierowana jest do uczestniczących państw członkowskich.

Artykuł 1 Zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2010 r. EBC niniejszym zatwierdza wielkość emisji monet przez uczest­ niczące państwa członkowskie w 2010 r., zgodnie z następującą tabelą:

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 grudnia 2009 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 22 z 201012.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

 • Dz. U. L7 - 17 z 201012.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 3 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Dz. U. L7 - 1 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.