Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 6

L 7/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2010

2.2.

Właściwy organ podejmuje kontrolę zgodności i posiada konieczne uprawnienia, aby zażądać usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. Ustanawia się stopniowe i proporcjonalne podejście dotyczące działań korygujących uchybienia i środków egze­ kucyjnych. Podejście to obejmuje kolejne etapy, jakie należy przejść, aż do całkowitego usunięcia uchybień, obejmujące: a) rady i zalecenia; b) formalne upomnienie; c) nakaz; d) sankcje administracyjne i postępowanie sądowe. Właściwy organ może pominąć jeden lub kilka z etapów, zwłaszcza w przypadku poważnych lub powtarzających się uchybień.

2.3.

3. 3.1.

CELE I ZAWARTOŚĆ KRAJOWEGO PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI Za pomocą kontroli zgodności krajowy program kontroli jakości ma na celu sprawdzenie, czy środki ochrony lotnictwa są skutecznie i prawidłowo stosowane, a także określenie poziomu zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia i krajowym programem ochrony lotnictwa cywilnego. Krajowy program kontroli jakości obejmuje następujące elementy: a) strukturę organizacyjną, obowiązki i zasoby; b) zakresy obowiązków audytorów i wymagane kwalifikacje; c) kontrolę zgodności, obejmującą zakres audytów, inspekcji, testów dotyczących ochrony oraz, w związku z rzeczywistym lub potencjalnym naruszeniem zasad ochrony, dochodzenia, częstotliwość audytów i inspekcji dotyczących ochrony, a także klasyfikację zgodności; d) przeglądy, jeżeli zachodzi konieczność dokonania ponownej oceny potrzeb w zakresie ochrony; e) działania korygujące uchybienia dostarczające danych dotyczących systemu zgłaszania uchybień, działania następcze i korygujące w celu zapewnienia zgodności z wymogami w zakresie ochrony lotnictwa; f) środki egzekucyjne oraz, w stosownych przypadkach, kary zgodnie z pkt 2.1 i 2.3 niniejszego załącznika; g) sprawozdania dotyczące przeprowadzonych kontroli zgodności, obejmujące, w stosownych przypadkach, wymianę informacji pomiędzy krajowymi organami na temat poziomu zgodności; h) proces monitorowania środków wewnętrznej kontroli jakości stosowanych przez port lotniczy, operatora i podmiot; i) system rejestrujący i analizujący wyniki krajowego programu kontroli jakości w celu określenia tendencji i ukierunkowania przyszłego rozwoju polityki.

3.2.

4. 4.1.

KONTROLOWANIE ZGODNOŚCI Wszystkie porty lotnicze, operatorzy i pozostałe podmioty odpowiedzialne za ochronę lotnictwa podlegają regu­ larnej kontroli, aby zapewnić sprawne wykrywanie i korygowanie uchybień. Kontrole przeprowadza się zgodnie z krajowym programem kontroli jakości, uwzględniając poziom zagrożenia, rodzaj i charakter operacji, zasady stosowania, wyniki wewnętrznej kontroli jakości realizowanej przez porty lotnicze, operatorów i podmioty, a także inne czynniki i oceny mające wpływ na częstotliwość kontroli.

4.2.

12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/7

4.3.

Kontrola obejmuje stosowanie środków wewnętrznej kontroli jakości przez porty lotnicze, operatorów i pozostałe podmioty oraz ich skuteczność. Kontrola każdego portu lotniczego obejmuje odpowiedni zestaw czynności związanych z kontrolą zgodności oraz dostarcza ogólnego przeglądu stosowania środków ochrony w tej dziedzinie. Zarządzanie, ustalanie priorytetów i organizacja programu kontroli jakości są realizowane niezależnie od opera­ cyjnego wdrażania środków podejmowanych na podstawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego. Kontrola zgodności obejmuje audyty, inspekcje i testy dotyczące ochrony. METODOLOGIA Metodologia przeprowadzania kontroli zgodności odpowiada znormalizowanemu podejściu, które obejmuje przy­ dzielanie zadań, planowanie, przygotowanie, czynności na miejscu, klasyfikację wyników, sporządzenie sprawoz­ dania i proces naprawczy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 22 z 201012.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

 • Dz. U. L7 - 21 z 201012.1.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

 • Dz. U. L7 - 17 z 201012.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 1 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.