Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 6

7.6.

8. 8.1.

12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/9

c) kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego; d) kontroli personelu i przewożonych przedmiotów; e) zabezpieczenia bagażu rejestrowanego; f) kontroli ładunków i poczty; g) zabezpieczenia ładunków i poczty. 8.2. Sporządza się protokół z testów wskazujący metodologię i uwzględniający wymogi prawne, operacyjne i bezpieczeństwa. Metodologia obejmuje następujące elementy: a) etap przygotowawczy; b) kontrolę na miejscu; c) ustne sprawozdanie, w zależności od częstotliwości i wyników czynności kontrolnych; d) raport/rejestr; e) proces naprawczy i jego monitorowanie. 9. 9.1. PRZEGLĄDY Przeglądy przeprowadza się, gdy tylko właściwy organ uzna za niezbędne dokonanie ponownej oceny operacji w celu określenia i likwidacji wszelkich podatności. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek podatności, właściwy organ wymaga wdrożenia środków zabezpieczających odpowiednio do zagrożenia. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

10.

10.1. Kontrolę zgodności zgłasza się lub rejestruje w znormalizowanym formacie, który pozwala na bieżącą analizę istniejących tendencji. 10.2. Uwzględnia się następujące elementy: a) rodzaj kontroli; b) port lotniczy, operatora lub podmiot podlegające kontroli; c) datę i godzinę przeprowadzenia kontroli; d) nazwiska audytorów przeprowadzających kontrolę; e) zakres kontroli; f) ustalenia i odpowiednie postanowienia krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego; g) klasyfikację zgodności; h) zalecenia w sprawie działań korygujących, w stosownych przypadkach; i) termin zakończenia działań korygujących, w stosownych przypadkach. 10.3. W razie stwierdzenia uchybień, właściwy organ przekazuje stosowne ustalenia portom lotniczym, operatorom lub podmiotom podlegającym kontroli.

L 7/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2010

11.

WSPÓLNA KLASYFIKACJA ZGODNOŚCI

11.1. Kontrola zgodności służy ocenie wdrażania krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego za pomocą zhar­ monizowanego systemu klasyfikacji zgodności określonego w dodatku II. 12. KORYGOWANIE UCHYBIEŃ

12.1. Korygowanie stwierdzonych uchybień następuje bezzwłocznie. Jeśli nie jest możliwe bezzwłoczne skorygowanie uchybień, wdrażane są środki wyrównawcze. 12.2. Właściwy organ żąda od portów lotniczych, operatorów lub podmiotów, podlegających kontroli zgodności, przedstawienia do zatwierdzenia planu działań służących usunięciu wszelkich uchybień wymienionych w sprawozdaniach wraz z terminem realizacji działań korygujących, a także potwierdzenia z chwilą zakończenia procesu naprawczego. 13. DZIAŁANIA NASTĘPCZE MAJĄCE NA CELU WERYFIKACJĘ ZAKOŃCZENIA PROCESU NAPRAWCZEGO

13.1. Po otrzymaniu potwierdzenia portu lotniczego, operatora lub podmiotu podlegającego kontroli, że działania korygujące zostały podjęte, właściwy organ sprawdza realizację tych działań. 13.2. Działania następcze posługują się najbardziej odpowiednią metodą kontrolną. 14. DOSTĘPNOŚĆ AUDYTORÓW

14.1. Każde państwo członkowskie zapewnia dostępność odpowiedniej liczby audytorów, podlegających bezpośrednio właściwemu organowi lub pozostających pod jego nadzorem, do przeprowadzenia wszystkich czynności związa­ nych z kontrolą zgodności. 15. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA AUDYTORÓW

15.1. Każde państwo członkowskie gwarantuje, że audytorzy wykonujący zadania w imieniu właściwego organu: a) są wolni od wszelkich zobowiązań pieniężnych lub wynikających z zawartych umów wobec portu lotniczego, operatora lub podmiotu, który ma być skontrolowany; oraz b) posiadają odpowiednie kompetencje obejmujące odpowiednie doświadczenie teoretyczne i praktyczne we właściwej dziedzinie. Audytorzy podlegają certyfikacji lub równoważnemu zatwierdzeniu przez właściwy organ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 22 z 201012.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

 • Dz. U. L7 - 21 z 201012.1.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

 • Dz. U. L7 - 17 z 201012.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 1 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.