Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 6

15.2. Audytorzy posiadają następujące kompetencje: a) znajomość aktualnie stosowanych środków ochrony oraz sposobu ich stosowania w odniesieniu do operacji podlegających kontroli, w tym: — znajomość zasad ochrony, — znajomość zadań związanych z nadzorem, — znajomość czynników mających wpływ na ludzkie zachowanie; b) praktyczną znajomość technologii i technik w zakresie ochrony; c) znajomość zasad, procedur i technik kontrolowania zgodności; d) praktyczną znajomość operacji podlegających kontroli. e) znajomość roli i uprawnień audytora.

12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/11

15.3. Audytorzy przechodzą okresowe szkolenia z odpowiednią częstotliwością, aby zapewnić im zachowanie posiada­ nych kompetencji oraz zdobycie nowych kompetencji z uwzględnieniem rozwoju sektora ochrony lotnictwa. 16. UPRAWNIENIA AUDYTORÓW

16.1. Audytorzy przeprowadzający kontrolę zgodności posiadają odpowiednie uprawnienia, aby uzyskać informacje konieczne do wykonania swoich zadań. 16.2. Audytorzy posiadają identyfikator uprawniający ich do przeprowadzenia kontroli zgodności w imieniu właściwego organu oraz umożliwiający im dostęp do wszystkich wymaganych stref. 16.3. Audytorzy mają prawo: a) do natychmiastowego dostępu do wszystkich stosownych stref, w tym statków powietrznych i budynków, w związku z kontrolą zgodności; oraz b) żądać prawidłowego stosowania lub powtórzenia środków ochrony. 16.4. W związku z posiadanymi przez audytorów uprawnieniami właściwy organ postępuje zgodnie z pkt 2.3 w następujących przypadkach: a) zamierzone utrudnianie lub uniemożliwianie audytorowi pracy; b) nieudostępnienie lub odmowa udostępnienia informacji na żądanie audytora; c) przekazanie audytorowi fałszywych lub mylnych informacji w celu dokonania oszustwa; oraz d) podawanie się za audytora w celu dokonania oszustwa. 17. NAJLEPSZE PRAKTYKI

17.1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o najlepszych praktykach w zakresie programów kontroli jakości, metodologii audytu i audytorów. Komisja przekazuje te informacje wszystkim państwom członkowskim. 18. PRZEDKŁADANIE SPRAWOZDAŃ KOMISJI

18.1. Państwa członkowskie składają Komisji coroczne sprawozdanie o środkach podjętych w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia, jak również o sytuacji w zakresie ochrony lotnictwa w portach lotniczych znajdujących się na ich terytorium. Okresem referencyjnym sprawozdania jest 1 stycznia–31 grudnia. Termin złożenia sprawozdania upływa po trzech miesiącach od końca okresu referencyjnego. 18.2. Zawartość sprawozdania jest zgodna z dodatkiem III, a jego format odpowiada wzorowi udostępnionemu przez Komisję. 18.3. Komisja udostępnia najważniejsze wnioski wynikające z tych sprawozdań państwom członkowskim.

L 7/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2010

Dodatek I Elementy, które należy uwzględnić w zestawie bezpośrednio powiązanych środków ochrony Zestawy bezpośrednio powiązanych środków ochrony, o których mowa w pkt 7.1 załącznika II, obejmują następujące elementy załącznika I do niniejszego rozporządzenia i odpowiednie przepisy w aktach wykonawczych do rozporządzenia: Odnośnie do punktu 1 – Ochrona portu lotniczego: (i) pkt 1.1.; lub (ii) pkt 1.2. (z wyjątkiem przepisów dotyczących kart identyfikacyjnych i przepustek dla pojazdów); lub (iii) pkt 1.2 (przepisy dotyczące kart identyfikacyjnych); lub (iv) pkt 1.2 (przepisy dotyczące przepustek dla pojazdów); lub (v) pkt 1.3 i odpowiednie elementy pkt 12; lub (vi) pkt 1.4.; lub (vii) pkt 1.5. Odnośnie do pkt 2 – Strefy wydzielone w portach lotniczych: cały punkt Odnośnie do punktu 3 – Ochrona statków powietrznych: (i) pkt 3.1.; lub (ii) pkt 3.2. Odnośnie do punktu 4 – Pasażerowie i bagaż kabinowy: (i) pkt 4.1 i odpowiednie elementy pkt 12; lub (ii) pkt 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 22 z 201012.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

 • Dz. U. L7 - 21 z 201012.1.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

 • Dz. U. L7 - 17 z 201012.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 1 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.