Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 6

2. lub (iii) pkt 4.3. Odnośnie do punktu 5 – Bagaż rejestrowany: (i) pkt 5.1 i odpowiednie elementy pkt 12; lub (ii) pkt 5.2; lub (iii) pkt 5.3. Odnośnie do punktu 6 – Ładunek i poczta: (i) wszystkie przepisy dotyczące kontroli bezpieczeństwa i środków ochrony stosowane przez zarejestrowanego agenta, z wyjątkiem przypadków określonych w ppkt (ii) do (v) poniżej; lub (ii) wszystkie przepisy dotyczące kontroli środków ochrony stosowane przez znanych nadawców; lub (iii) wszystkie przepisy dotyczące uznanych nadawców; lub (iv) wszystkie przepisy dotyczące przewozu ładunków i poczty; lub (v) wszystkie przepisy dotyczące ochrony ładunków i poczty w portach lotniczych.

12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/13

Odnośnie do punktu 7 – Poczta przewoźnika lotniczego i materiały przewoźnika lotniczego: cały punkt Odnośnie do punktu 8 – Zaopatrzenie lotu: cały punkt Odnośnie do punktu 9 – Zaopatrzenie portu lotniczego: cały punkt Odnośnie do punktu 10 – Środki ochrony podczas lotu: cały punkt Odnośnie do punktu 11 – Rekrutacja i szkolenie personelu (i) wszystkie przepisy dotyczące rekrutacji personelu przez port lotniczy, przewoźnika lotniczego lub podmiot; lub (ii) wszystkie przepisy dotyczące szkolenia personelu zatrudnionego przez port lotniczy, przewoźnika lotniczego lub podmiot.

Dodatek II Zharmonizowany system klasyfikacji zgodności Do oceny wdrażania krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego stosuje się następującą klasyfikację zgodności.

Audyt ochrony Inspekcja Test

Pełna zgodność Spełnia, ale pożądane jest usprawnienie Brak zgodności Nie spełnia, poważne uchybienia Nie dotyczy Nie potwierdzone

L 7/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2010

Dodatek III ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA DLA KOMISJI 1. Struktura organizacyjna, obowiązki i zasoby a) Struktura organizacji zajmującej się kontrolą jakości, obowiązki i zasoby, w tym zmiany planowane na przyszłość (zob. pkt 3.2 a)). b) Liczba audytorów - obecna i planowana (zob. pkt 14). c) Szkolenia odbyte przez audytorów (zob. pkt 15.2). 2. Operacyjne czynności kontrolne Wszystkie czynności kontrolne, z wyszczególnieniem: a) typu (audyt ochrony, inspekcja początkowa, inspekcja następcza, test, inne); b) portów lotniczych, operatorów i podmiotów podlegających kontroli; c) zakresu; d) częstotliwości; oraz e) całkowitej liczby roboczodni w tym obszarze. 3. Działania korygujące uchybienia a) Stan realizacji działań korygujących uchybienia. b) Główne działania, realizowane lub zaplanowane (np. utworzone nowe stanowiska pracy, zakupiony sprzęt, prace budowlane) oraz postępy w realizacji działań korygujących. c) Stosowane środki egzekucyjne (zob. pkt 3.2 f)). 4. Dane ogólne i tendencje a) Całkowity krajowy ruch pasażerski i towarowy oraz liczba operacji lotniczych. b) Wykaz portów lotniczych według kategorii. c) Liczba przewoźników lotniczych operujących z danego terytorium według kategorii (krajowych, unijnych, z krajów trzecich). d) Liczba zarejestrowanych agentów. e) Liczba firm cateringowych. f) Liczba firm sprzątających. g) Przybliżona liczba pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę lotnictwa (znani nadawcy, firmy obsługi naziemnej). 5. Sytuacja w zakresie ochrony lotnictwa w portach lotniczych Kontekst ogólny sytuacji w zakresie ochrony lotnictwa w portach lotniczych państwa członkowskiego.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 22 z 201012.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

 • Dz. U. L7 - 21 z 201012.1.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

 • Dz. U. L7 - 17 z 201012.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 1 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.