Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3

Strona 1 z 6
12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

Krajowe programy kontroli jakości powinny opierać się na najlepszych praktykach. Wspomniane najlepsze prak­ tyki powinny być udostępniane Komisji oraz wszystkim państwom członkowskim.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

(7)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

W związku z tym należy zmienić odpowiednio rozpo­ rządzenie (WE) nr 300/2008.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony w Lotnictwie Cywilnym,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Opracowywanie i wprowadzanie krajowego programu kontroli jakości przez każde państwo członkowskie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skuteczności jego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

Artykuł 1 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 W rozporządzeniu (WE) nr 300/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(2)

Specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości wdrażanych przez państwa członkowskie powinny zapewniać jednolite podejście w tym zakresie.

1) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Załącznik I”;

(3)

Aby zapewnić skuteczność kontroli zgodności, podej­ mowanych w ramach zadań właściwego organu, należy przeprowadzać je regularnie. Nie mogą ograniczać się one do przedmiotu, etapu lub momentu ich przeprowa­ dzania. Powinny one przybierać najbardziej odpowiednią formę pod kątem zapewnienia ich skuteczności.

2) tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik II.

(4)

Priorytetem powinno być opracowanie szczegółowej, wspólnej metodologii kontroli zgodności.

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Konieczne jest opracowanie zharmonizowanego sposobu składania sprawozdań na temat środków podejmowa­ nych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz sytuacji w zakresie ochrony lotnictwa na terytorium państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

Rozporządzenie stosuje się od dnia podanego w przepisach wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008, jednak nie później niż od dnia 29 kwietnia 2010 r.

L 7/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 8 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/5

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości wdrażanych przez państwa członkowskie w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego 1. 1.1. DEFINICJE Do celów niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje: (1) »roczne natężenie ruchu« oznacza całkowitą liczbę pasażerów przylatujących, odlatujących i tranzytowych (liczonych jeden raz); (2) »właściwy organ« oznacza krajowy organ wyznaczony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 9, odpo­ wiedzialny za koordynację i kontrolę wdrażania krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego; (3) »audytor« oznacza każdą osobę przeprowadzającą w imieniu właściwego organu kontrolę zgodności na poziomie krajowym; (4) »certyfikacja« oznacza formalną ocenę i formalne potwierdzenie przez właściwy organ lub w jego imieniu, że osoba posiada odpowiednie kompetencje do sprawowania funkcji audytora na odpowiednim poziomie okre­ ślonym przez właściwy organ; (5) »kontrola zgodności« oznacza wszelkie procedury lub procesy stosowane w celu dokonania oceny wykonania niniejszego rozporządzenia i krajowego programu ochrony lotnictwa; (6) »uchybienie« oznacza niespełnienie wymogu w zakresie ochrony lotnictwa; (7) »inspekcja« oznacza analizę wdrożenia środków i procedur ochrony w celu ustalenia, czy są one realizowane skutecznie i zgodnie z wymaganymi standardami, a także w celu stwierdzenia ewentualnych uchybień; (8) »wywiad« oznacza ustną kontrolę przeprowadzoną przez audytora w celu ustalenia, czy wdrożono szczegó­ łowe środki lub procedury ochrony; (9) »obserwacja« oznacza wzrokową kontrolę przeprowadzoną przez audytora w celu ustalenia, czy wdrożono środek lub procedurę ochrony; (10) »reprezentatywna próbka« oznacza wybór spośród możliwych opcji kontrolnych, którego liczba i zakres są wystarczające, aby stanowić podstawę ogólnych wniosków dotyczących stosowania standardów; (11) »audyt ochrony« oznacza szczegółową analizę środków i procedur ochrony, mającą na celu stwierdzenie, czy są one w pełni stosowane w sposób ciągły; (12) »test« oznacza sprawdzenie środków ochrony lotnictwa, polegające na symulacji przez właściwy organ zamiaru popełnienia aktu bezprawnej ingerencji w celu zbadania skuteczności zastosowania istniejących środków ochrony; (13) »weryfikacja« oznacza czynności podejmowane przez audytora w celu ustalenia, czy szczegółowe środki ochrony są rzeczywiście stosowane; (14) »podatność« oznacza każdy słaby punkt w zakresie stosowania środków i procedur, które mogłyby być wykorzystane w celu popełnienia aktu bezprawnej ingerencji. 2. 2.1. UPRAWNIENIA WŁAŚCIWEGO ORGANU Państwa członkowskie nadają właściwemu organowi konieczne uprawnienia do kontrolowania i egzekwowania wymogów niniejszego rozporządzenia oraz przepisów wykonawczych do niego, w tym prawo nakładania kar zgodnie z art. 21.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 22 z 201012.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

 • Dz. U. L7 - 21 z 201012.1.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

 • Dz. U. L7 - 17 z 201012.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 1 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.