Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 1

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty (2010/151/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

rium Wspólnoty (zwaną dalej „Umową”) została parafo­ wana w dniu 3 września 2008 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

W związku z tym zatwierdzenie Umowy leży w interesie Wspólnoty,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącą egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty.

W maju 2003 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez zawieranie dobrowolnych umów o partnerstwie z państwami będącymi producentami drewna. Rada przy­ jęła konkluzje dotyczące planu działania w październiku 2003 r. (1), a Parlament przyjął rezolucję w styczniu 2004 r. W dniu 5 grudnia 2005 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie mającej na celu wprowadzenie w życie planu działania UE FLEGT. W dniu 20 grudnia 2005 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie (WE) nr 2173/2005 (2) ustanawiające systemu zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej z krajów, z którymi Wspólnota zawarła dobrowolne umowy o partnerstwie. Negocjacje z Republiką Ghany zakończono, a Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Republiką Ghany i Wspólnotą Europejską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na teryto­

2.

Tekst Umowy dołączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Wspólnotę we wspólnym mechanizmie monitorowania i przeglądu ustanowionym w art. 19 Umowy reprezentują przedstawiciele Komisji. Państwa członkowskie mogą uczestni­ czyć w posiedzeniach wspólnego mechanizmu monitorowania i przeglądu jako część delegacji Wspólnoty.

(2)

(3)

Artykuł 3 Do celów zmiany załączników do Umowy na podstawie jej art. 26 Komisja jest upoważniona, zgodnie z procedurą okre­ śloną w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2173/2005, do zatwierdzania takich zmian w imieniu Wspólnoty.

(4)

Artykuł 4 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w celu związania nią Wspólnoty (3).

(3) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(1) Dz.U. C 268 z 7.11.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

L 70/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2009 r. W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 3 z 201019.3.2010

    Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.