Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3

Strona 1 z 44
19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/3

UMOWA O DOBROWOLNYM PARTNERSTWIE pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”, oraz

REPUBLIKA GHANY,

zwana dalej „Ghaną”,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę pomiędzy Wspólnotą i Ghaną, w szczególności w kontekście Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zwanej dalej „umową z Kotonu”,

UZNAJĄC komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący planu działania UE w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) za pierwszy krok na drodze do uregulowania pilnej kwestii nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z tym handlu,

UWZGLĘDNIAJĄC niewiążące prawnie oficjalne oświadczenie na temat zasad będących podstawą globalnego porozu­ mienia w sprawie gospodarowania wszelkimi rodzajami lasów, ich ochrony i zrównoważonego rozwoju z 1992 r. oraz niedawno przyjęte przez Zgromadzenia Ogólne Narodów Zjednoczonych niewiążące prawnie instrumenty dotyczące wszelkich rodzajów lasów (2);

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 r. w kontekście zrów­ noważonego zarządzania lasami, w szczególności zasady 10 dotyczącej znaczenia świadomości i udziału społeczeństwa w zakresie zagadnień środowiskowych i zasady 22 dotyczącej istotnej roli odgrywanej przez ludność tubylczą i inne wspólnoty lokalne w zakresie zarządzania środowiskiem i rozwoju,

UWZGLĘDNIAJĄC dokument z 1994 r. definiujący politykę Ghany w zakresie leśnictwa i dzikiej flory i fauny mającą na celu ochronę i zrównoważony rozwój krajowych zasobów leśnych i zasobów dzikiej flory i fauny, aby zachować jakość środowiska i trwałe optymalne zyski dla wszystkich segmentów społeczeństwa (3),

PRZYWOŁUJĄC deklarację ministrów z Jaunde w sprawie egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa z dnia 16 października 2003 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w szczególności wymóg, zgodnie z którym zezwolenie eksportowe wydane przez strony CITES w odniesieniu do okazów należących do gatunków wymienionych w jej załącznikach I, II i III będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu określonych warunków, w tym warunku, aby takie okazy nie zostały pozyskane z naruszeniem przepisów tego państwa o ochronie zwierząt i roślin,

POSTANAWIAJĄC, że Strony dołożą starań, aby zminimalizować negatywny wpływ na wspólnoty tubylcze i lokalne i ludność ubogą, który może być bezpośrednią konsekwencją wdrażania niniejszej Umowy, (1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) A/RES 62/98 z dnia 31 stycznia 2008 r. (3) Polityka Ghany w zakresie leśnictwa, dzikiej flory i fauny, 1994 r.

L 70/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie przypisywane przez Strony celom rozwoju przyjętym na szczeblu międzynarodowym i milenijnym celom rozwoju Narodów Zjednoczonych, UWZGLĘDNIAJĄC wagę, jaką Strony przywiązują do zasad i przepisów regulujących wielostronne systemy handlowe, w szczególności praw i obowiązków określonych w GATT z 1994 r. i w innych umowach wielostronnych ustanawia­ jących Światową Organizację Handlu (WTO), oraz do potrzeby stosowania ich w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny, UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (1); UZNAJĄC, że funkcjonujący w Ghanie system zapewniania legalności ma na celu zapewnienie zgodności z prawem wszystkich wywozów drewna, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.