Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 71 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 219/2010 z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do uprawnień do połowów określonych stad ryb w związku z zawarciem dwustronnych umów w sprawie połowów z Norwegią i Wyspami Owczymi na rok 2010

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 71 POZ 1

Strona 1 z 17
19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) Nr 219/2010 z dnia 15  marca 2010  r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do uprawnień do połowów określonych stad ryb w związku z zawarciem dwustronnych umów w sprawie połowów z Norwegią i Wyspami Owczymi na rok 2010

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W dniu 15 stycznia 2010 r. zakończono konsultacje z Wy­ spami Owczymi, a w dniu 26 stycznia 2010 r. – z Norwe­ gią, i dokonano ustaleń w sprawie uprawnień do połowów na rok 2010. W związku z tym należy zastąpić tymczaso­ we uprawnienia do połowów w  odniesieniu do danych stad ryb na 2010  r., określone w  rozporządzeniu (UE) nr  53/2010, uprawnieniami do połowów zgodnie z  tymi ustaleniami. Na dorocznym spotkaniu w 2009 r. Komisja ds. Rybołów­ stwa na Zachodnim i  Środkowym Pacyfiku (WCPFC) po­ twierdziła, że od dnia 1  stycznia 2010  r. dwa obszary pełnomorskie objęte konwencją WCPFC zamyka się dla połowów opastuna oraz tuńczyka żółtopłetwego, prowa­ dzonych przez statki łowiące za pomocą okrężnic, i wpro­ wadza się dla wszystkich stron tej konwencji ograniczenia połowowe w  odniesieniu do włócznika. Należy wprowa­ dzić te nowe przepisy do prawa UE. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 53/2010. Aby uniknąć przerw w  działalności połowowej, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycz­ nia 2010 r. Z tego też względu powinno ono wejść w życie natychmiast po jego publikacji,

Rozporządzenie (UE) nr 53/2010 (1) ustala uprawnienia do połowów na 2010 r. dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w  odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe. Uprawnienia do połowów dla statków UE w wodach Nor­ wegii i Wysp Owczych oraz w wodach UE w odniesieniu do stad dzielonych, zarządzanych wspólnie lub będących przedmiotem wymiany z tymi krajami, jak również upraw­ nienia do połowów w wodach UE dla statków pływających pod banderą Norwegii i  Wysp Owczych ustalane są każ­ dego roku na podstawie konsultacji w sprawie uprawnień do połowów przeprowadzanych zgodnie z  procedurą przewidzianą w umowach lub protokołach w sprawie sto­ sunków w dziedzinie rybołówstwa z tymi krajami (2). Do czasu zakończenia konsultacji w sprawie ustaleń z Nor­ wegią i  Wyspami Owczymi na rok 2010 rozporządzenie (UE) nr 53/2010 określa tymczasowe uprawnienia do po­ łowów w odniesieniu do przedmiotowych stad ryb.

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł  1 W rozporządzeniu (UE) nr  53/2010 wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się art. 1 ust. 2;

(1)  Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1. (2)  Dz.U. L 226 z 29.8.1980, s. 48 (Norwegia); Dz.U. L 226 z 29.8.1980, s. 12 (Wyspy Owcze).

L 71/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł  30a Obszary zamknięte dla połowów przy użyciu okrężnic W następujących obszarach pełnomorskich zabrania się pro­ wadzenia połowów opastuna oraz tuńczyka żółtopłetwego przez statki łowiące za pomocą okrężnic: a) wody międzynarodowe położone w  granicach wyłącz­ nych stref ekonomicznych Indonezji, Palau, Mikronezji i Papui-Nowej Gwinei; wody międzynarodowe położone w  granicach wyłącz­ nych stref ekonomicznych Mikronezji, Wysp Marshalla, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fidżi, Wysp Salomona i  PapuiNowej Gwinei.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 71 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.