Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 17

Strona 1 z 8
20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/17

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przezna­ czonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 39 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

pojazdów objętych dyrektywą 91/226/EWG. Ponadto konieczne jest wyjaśnienie, że wymagania te nie są obowiązkowe dla pojazdów terenowych. Wreszcie z uwagi na zdobyte doświadczenie niezbędne jest dosto­ sowanie do postępu technicznego dyrektywy 91/226/EWG, a w konsekwencji załącznika IV do dyrek­ tywy 2007/46/WE. Należy zatem odpowiednio 91/226/WE i 2007/46/WE. zmienić dyrektywy

(3)

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silniko­ wych,

Dyrektywa Rady 91/226/EWG z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (2) jest jedną z dyrektyw cząstkowych w ramach procedury homologacji typu WE ustanowionej dyrektywą 2007/46/WE. W związku z tym przepisy dyrektywy 2007/46/WE dotyczące układów, części i oddzielnych zespołów technicznych stosuje się do dyrektywy 91/226/EWG. Ze względu na obowiązek stosowania procedury homo­ logacji typu WE w stosunku do wszystkich kategorii pojazdów objętych dyrektywą 2007/46/WE należy zapewnić zharmonizowane wymagania dotyczące osłon przeciwrozbryzgowych kół dla wszystkich kategorii

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 91/226/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) do wykazu załączników oraz do załączników I, II i III wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy; 2) nieoznaczony numerem załącznik zatytułowany „Rysunki” zastępuje się załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

(2)

Artykuł 2 Punkt 43 załącznika IV oraz dodatki 2 i 4 do załącznika XI do dyrektywy 2007/46/WE otrzymują brzmienie:

„43

Osłony prze­ ciwrozbryz­ gowe kół

Dyrektywa 91/226/EWG

L 103 z 23.4.1991, s. 5.

X

X

X

X

X

X

X”

(1) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 103 z 23.4.1991, s. 5.

L 72/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2010

Artykuł 3 1. Z mocą od dnia 9 kwietnia 2011 r. państwa członkowskie nie odmawiają przyznania homologacji typu WE lub krajowej z przyczyn odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół w przypadku pojazdu i części spełniających wymagania określone w dyrektywie 91/226/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą. 2. Z mocą od dnia 9 kwietnia 2011 r. państwa członkowskie odmawiają przyznania homologacji typu WE lub krajowej z przyczyn odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół w przypadku pojazdu i części niespełniających wymagań określonych w dyrektywie 91/226/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą. 3. Przy składaniu wniosku o homologację typu WE całego pojazdu na mocy dyrektywy 2007/46/WE nie wymaga się, by typy pojazdów, którym przyznano homologację typu WE lub krajową obejmującą osłony przeciwrozbryzgowych kół, były zgodne z wymaganiami dotyczącymi osłon przeciwrozbryzgo­ wych kół określonymi w dyrektywie 91/226/EWG. Artykuł 4 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2011 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 42 z 201020.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zezwoleń dla systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) (1)

 • Dz. U. L72 - 38 z 201020.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1644) (1)

 • Dz. U. L72 - 15 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 236/2010 z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L72 - 13 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 235/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L72 - 3 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż

 • Dz. U. L72 - 1 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/23/UE z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.