Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1644) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38

Strona 1 z 4
L 72/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1644)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/166/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i 1 800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umoż­ liwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (3). Skoordynowane podej­ ście do uregulowania kwestii takich usług MCV powinno wspierać realizację celów jednolitego rynku oraz w miarę możliwości poprawić dostęp do usług GSM na terenie Unii Europejskiej.

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regula­ cyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspól­ nocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Harmonizacja zasad korzystania z widma radiowego w całej Unii Europejskiej powinna ułatwić wdrożenie i upowszechnienie usług MCV na terenie Unii Europej­ skiej, przy czym głównym celem powinno być niepowo­ dowanie szkodliwych zakłóceń w naziemnych sieciach ruchomych oraz zapobieganie połączeniom z systemami świadczącymi usługi MCV w sytuacji, gdy możliwe jest połączenie do naziemnych sieci ruchomych.

(1)

Polityka i2010, stanowiąca strategiczne ramy europej­ skiego społeczeństwa informacyjnego (2), wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową w Unii Europejskiej oraz podkreśla znaczenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako czynnika wspierającego inte­ grację społeczną i podnoszącego jakość życia. Opraco­ wanie dodatkowych środków łączności mogłoby korzystnie wpłynąć na wydajność pracy i rozwój rynku telefonii ruchomej.

(4)

(2)

Systemy łączności morskiej stosowane są na pokładach statków towarowych i pasażerskich pływających po morzach terytorialnych i wodach międzynarodowych w Unii Europejskiej, mając często charakter ogólnoeuro­ pejski i międzypaństwowy. Systemy świadczące usługi łączności ruchomej na pokładach statków („usługi MCV”) mają stanowić uzupełnienie istniejących środków łączności ruchomej podczas żeglugi na takich obszarach mórz terytorialnych państw członkowskich Unii Europej­ skiej, zdefiniowanych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, które leżą poza zasię­ giem naziemnych sieci ruchomych podlegających decyzji Komisji 2009/766/WE z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz

Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE Komisja Europejska udzieliła mandatu (4) Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (zwanej dalej „CEPT”) do określenia technicznych i eksploatacyjnych warunków koniecznych do wyeliminowania szkodliwych zakłóceń w pracy istniejących naziemnych sieci rucho­ mych wywoływanych przez systemy GSM wykorzysty­ wane na pokładach statków w pasmach częstotliwości 900 MHz i 1 800 MHz na morzach terytorialnych państw członkowskich, w tym również na obszarach takich mórz terytorialnych, gdzie dostępne są usługi świadczone przez te sieci, a także do uniemożliwienia połączeń naziemnych ruchomych urządzeń końcowych do takiego systemu, kiedy jest on wykorzystywany na morzach terytorialnych, oraz do zapewnienia wszelkim ruchomym urządzeniom końcowym możliwości połą­ czeń do sieci naziemnych. Niniejsza decyzja oparta jest na badaniach technicznych przeprowadzonych przez CEPT na podstawie mandatu Komisji Europejskiej i przedstawionych w sprawozdaniu CEPT nr 28 (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 42 z 201020.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zezwoleń dla systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) (1)

 • Dz. U. L72 - 17 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L72 - 15 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 236/2010 z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L72 - 13 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 235/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L72 - 3 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż

 • Dz. U. L72 - 1 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/23/UE z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.