Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 42

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zezwoleń dla systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 42

Strona 1 z 5
L 72/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2010

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zezwoleń dla systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/167/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

jące w trybie roamingu urządzenia końcowe GSM nale­ żące do pasażerów lub członków załogi statku.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrek­ tywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Usługi MCV świadczone są obecnie na zasadach komercyjnych wyłącznie w oparciu o standard GSM i wyłącznie w zakresach 880–915 MHz i 1 710–1 785 MHz dla łącza „w górę” (urządzenie końcowe nadaje, a stacja bazowa odbiera) oraz 925–960 MHz i 1 805–1 880 MHz dla łącza „w dół” (stacja bazowa nadaje, a urządzenie końcowe odbiera). W przyszłości ich zakres może jednak zostać rozsze­ rzony na inne naziemne publiczne systemy łączności ruchomej działające w oparciu o inne standardy i w innych zakresach częstotliwości. Wykorzystanie dedykowanych systemów MCV należy odróżnić od rozszerzonego zasięgu naziemnych sieci ruchomej łączności elektronicznej na morzach terytorial­ nych w zakresie, w jakim wynika on z prawa operatorów do tworzenia i eksploatacji naziemnych sieci ruchomych. Skoordynowane podejście do uregulowania kwestii usług MCV powinno być pomocne przy umożliwianiu świad­ czenia takich usług w całej Unii Europejskiej, wspierając tym samym realizację celów jednolitego rynku UE. Pomogłoby ono również zapewnić konsumentom i podmiotom gospodarczym niezakłóconą łączność ruchomą oraz wzmocniłoby potencjał nowatorskich usług łączności morskiej. Wydając zezwolenia na wykorzystanie widma do celów świadczenia usług MCV państwa członkowskie mają obowiązek stosować się do dyrektywy 2002/21/WE oraz dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (2). W szczególności, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2002/21/WE, państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne zarządzanie radiowymi częstotliwościami dla celów świadczenia usług łączności elektronicznej na ich terytorium oraz wspierać proces harmonizacji użytkowania częstotliwości radio­ wych w obrębie Unii Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego i wydajnego ich wykorzystania.

(1)

Polityka i2010, stanowiąca strategiczne ramy europej­ skiego społeczeństwa informacyjnego, wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową w Unii Europejskiej, podkreśla znaczenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako czynnika wspierającego inte­ grację społeczną i podnoszącego jakość życia oraz podkreśla korzyści wynikające z szybkiego dostępu do zasobów informacyjnych i komunikacyjnych we wszyst­ kich dziedzinach życia codziennego.

(5)

(6)

(2)

Usługi łączności ruchomej na pokładach statków („usługi MCV”) są wykorzystywane na pokładach statków towa­ rowych i pasażerskich pływających po morzach teryto­ rialnych w Unii Europejskiej oraz po wodach międzyna­ rodowych, mając często charakter ogólnoeuropejski i międzypaństwowy. Systemy umożliwiające świadczenie usług MCV („systemy MCV”) mają stanowić uzupełnienie istniejących środków łączności ruchomej podczas żeglugi na takich obszarach mórz terytorialnych państw człon­ kowskich UE, zdefiniowanych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, które leżą poza zasięgiem naziemnych sieci ruchomych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 38 z 201020.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1644) (1)

 • Dz. U. L72 - 17 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L72 - 15 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 236/2010 z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L72 - 13 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 235/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L72 - 3 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż

 • Dz. U. L72 - 1 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/23/UE z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.