Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1

Strona 1 z 33
20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 206/2010  

z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z  dnia 13  lipca 1992  r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, ko­ mórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczą­ cymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w  załączniku A  pkt I  do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3 lit. a), art. 17 ust. 3 lit. c) akapit pierwszy, art. 18 ust. 1 tiret czwarte oraz art. 19, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z  dnia 16  grudnia 2002  r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów po­ chodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące przy­ wóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych ży­ wych zwierząt kopytnych, zmieniającą dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i  uchylającą dyrektywę 72/462/EWG (3), w szczególności jej art. 3 ust. 1 akapit pierwszy i drugi, art. 6 us­ t.  1 akapit pierwszy, art.  7 lit.  e), art.  8, art.  10 akapit pierwszy oraz art. 13 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr  852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higie­ ny środków spożywczych (4), w szczególności jego art. 12,

(1)  (2)  (3)  (4)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321. Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr  853/2004 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 29  kwietnia 2004  r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywno­ ści pochodzenia zwierzęcego (5), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr  854/2004 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 29  kwietnia 2004  r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przezna­ czonych do spożycia przez ludzi (6), w szczególności jego art. 11 ust. 1 oraz art. 16,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr  882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kon­ troli urzędowych przeprowadzanych w  celu sprawdzenia zgod­ ności z  prawem paszowym i  żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (7), w szcze­ gólności jego art. 48 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weteryna­ ryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec i kóz, trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mię­ snych (8) przewiduje sporządzenie wykazu krajów trzecich lub ich części, z których przywóz niektórych żywych zwie­ rząt i świeżego mięsa niektórych zwierząt wymaga zezwo­ lenia państw członkowskich.

Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Dz.U. L 302 z 31.12.1972, s. 28.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.