Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 74 POZ 2

Tytuł:

Protokół o sprostowaniu do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku(  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z 23 września 2003 r.)

Data ogłoszenia:2010-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 74 POZ 2

Strona 1 z 2
L 74/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2010

PROTOKÓŁ O SPROSTOWANIU DO TRAKTATU MIĘDZY KRÓLESTWEM BELGII, KRÓLESTWEM DANII, REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC, REPUBLIKĄ GRECKĄ, KRÓLESTWEM HISZPANII, REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ, IRLANDIĄ, REPUBLIKĄ WŁOSKĄ, WIELKIM KSIĘSTWEM LUKSEMBURGA, KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW, REPUBLIKĄ AUSTRII, REPUBLIKĄ PORTUGALSKĄ, REPUBLIKĄ FINLANDII, KRÓLESTWEM SZWECJI, ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ (PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ) A REPUBLIKĄ CZESKĄ, REPUBLIKĄ ESTOŃSKĄ, REPUBLIKĄ CYPRYJSKĄ, REPUBLIKĄ ŁOTEWSKĄ, REPUBLIKĄ LITEWSKĄ, REPUBLIKĄ WĘGIERSKĄ, REPUBLIKĄ MALTY, RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, REPUBLIKĄ SŁOWENII, REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ DOTYCZĄCEGO PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 236 z dnia 23 września 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne z 23 września 2003 r.) Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Rzymie dnia 8 marca 2010 r., którego depozytariuszem jest rząd Republiki Włoskiej. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 1) Preambuła, akapit drugi zamiast: powinno być: „UZNAJĄC, że energia atomowa stanowi zasadnicze źródło rozwoju i ożywienia przemysłu, które umożliwi rozprzestrzenienie idei pokoju,” „UZNAJĄC, że energia jądrowa stanowi zasadnicze źródło rozwoju i ożywienia przemysłu, które umożliwi rozprzestrzenienie idei pokoju,”

2) Artykuł 37 akapit pierwszy zamiast: powinno być: „Każde Państwo Członkowskie udostępnia Komisji ogólne dane dotyczące każdego planu składowania odpadów radioaktywnych w dowolnej formie …” „Każde Państwo Członkowskie udostępnia Komisji ogólne dane dotyczące każdego planu składowania odpadów promieniotwórczych w dowolnej formie …”

3) Załącznik I, punkt I, podpunkt 6 literac) zamiast: powinno być: „c) chłodziwa, takiego jak hel, płyny organiczne, soda, stopy sodowo-potasowe, bizmut i stopy bizmotowo-ołowiowe.” „c) chłodziwa, takiego jak hel, płyny organiczne, soda, stopy sodowo-potasowe, bizmut i stopy bizmutowo-ołowiowe.”

4) Załącznik I, tytuł punktu IV zamiast: powinno być: „IV. Przetwarzanie materiałów radioaktywnych” „IV. Przetwarzanie materiałów promieniotwórczych”

5) Załącznik I, punkt IV, podpunkt 5 zamiast: powinno być: „5. Zagęszczanie i przechowywanie odpadów radioaktywnych.” „5. Zagęszczanie i przechowywanie odpadów promieniotwórczych.”

22.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/3

6) Załącznik II, punkt 12 zamiast: powinno być: „12. Urządzenia do przemysłowego przetwórstwa odpadów radioaktywnych, zainstalowane dla dowolnych rodzajów działalności wymienionych na niniejszej liście.” „12. Urządzenia do przemysłowego przetwórstwa odpadów promieniotwórczych, zainstalowane dla dowolnych rodzajów działalności wymienionych w niniejszej liście.”

7) Załącznik IV, lista A2, akapit siódmy, zdanie wprowadzające zamiast: powinno być: „Sprzęt specjalistyczny do chemicznego przetwarzania materiałów radioaktywnych:” „Sprzęt specjalistyczny do chemicznego przetwarzania materiałów promieniotwórczych:”

8) Załącznik IV, lista A2, akapit ósmy, zdanie wprowadzające zamiast: „Pojazdy specjalistyczne do transportu substancji wysoce radioaktywnych:” powinno być: „Pojazdy specjalistyczne do transportu substancji wysoce promieniotwórczych:”

9) Załącznik IV, lista A2, akapit dziewiąty i dziesiąty oraz akapit jedenasty zdanie wprowadzające zamiast: „Zasobniki z ołowianą osłoną antyradiacyjną do przewozu i przechowywania materiałów radioaktyw­ nych Syntetyczne izotopy radioaktywne oraz ich związki organiczne i nieorganiczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 74 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L74 - 8 z 201022.3.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2003/223/WE zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (  Dz.U. L 83 z 1.4.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 04, s. 294)

 • Dz. U. L74 - 7 z 201022.3.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości (  Dz.U. L 132 z 29.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 05, s. 85)

 • Dz. U. L74 - 6 z 201022.3.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/696/WE, Euratom z dnia 3 października 2005 r. zmieniającej Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji (  Dz.U. L 266 z 11.10.2005)

 • Dz. U. L74 - 5 z 201022.3.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (  Dz.U. L 333 z 9.11.2004)

 • Dz. U. L74 - 1 z 201022.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (  Dz.U. L 131 z 28.5.2009)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.