Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 239/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

Data ogłoszenia:2010-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 18

L 75/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 239/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(3)

nową procedurą, która ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r., sporządzanie wykazu zatwierdzonych stacji kwarantanny spełniających ogólne wymogi ustano­ wione w załączniku B do tej dyrektywy nie leży już w gestii Komisji, ale państw członkowskich.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3 akapit drugi i art. 10 ust. 4 akapit drugi,

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 318/2007 (4) ustano­ wiono warunki zdrowia zwierząt dla przywozu do Unii niektórych rodzajów ptaków innych niż drób. Artykuł 6 tego rozporządzenia stanowi, że zatwierdzone miejsca i stacje kwarantanny spełniają minimalne wymogi usta­ nowione w załączniku IV do tego rozporządzenia. Ponadto załącznik V do tego rozporządzenia zawiera wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny.

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa­ dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrek­ tywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1 tiret czwarte,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W interesie uproszczenia prawodawstwa unijnego, a także w celu odzwierciedlenia nowych procedur zatwierdzania i sporządzaniu wykazu miejsc i stacji kwarantanny przewidzianych w dyrektywie 91/496/EWG zmienionej dyrektywą 2008/73/WE, konieczna jest zmiana art. 6 rozporządzenia (WE) nr 318/2007 oraz skreślenie załącznika V do tego rozporządzenia. Niektóre państwa członkowskie już rozpoczęły sporządzanie wykazów zatwierdzonych stacji kwarantanny w celu transpozycji przepisów art. 10 ust. 4 lit. b) dyrektywy 91/496/EWG. Dlatego też w interesie przejrzystości prawodawstwa unijnego zmiany do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 powinny być stosowane od dnia stosowania dyrektywy 91/496/EWG.

(1)

W dyrektywie 91/496/EWG ustanowiono warunki kwarantanny dotyczące żywych zwierząt przywożonych z państw trzecich, w tym ogólne warunki, które muszą spełnić stacje kwarantanny znajdujące się na terytorium Unii. W załączniku B do tej dyrektywy wyszczególniono ogólne warunki zatwierdzania takich stacji kwarantanny.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 318/2007.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

W art. 10 ust. 4 lit. b) dyrektywy 91/496/EWG, zmie­ nionej dyrektywą Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającą procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki (3), wprowadzono uproszczoną procedurę sporządzania i publikowania wykazów zatwierdzonych stacji kwarantanny, w których zwierzęta przechodzą kwarantannę lub są odizolowywane zgodnie z wymaganiami prawodawstwa unijnego. Zgodnie z tą

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 318/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. (3) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40.

1) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

(4) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7.

23.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/19

„Artykuł 6 Zatwierdzone miejsca i stacje kwarantanny Zatwierdzone miejsca i stacje kwarantanny spełniają mini­ malne warunki ustanowione w załączniku IV. Każde państwo członkowskie sporządza i aktualizuje wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny oraz ich numerów identyfikacyjnych i udostępnia go Komisji, pozos­ tałym państwom członkowskim oraz opinii publicznej.”;

2) skreśla się załącznik V. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 35 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1713)

 • Dz. U. L75 - 33 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1707) (1)

 • Dz. U. L75 - 28 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Irlandii i Węgier oraz statusu wolnego od choroby dla Irlandii w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1625) (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1619) (1)

 • Dz. U. L75 - 25 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613) (1)

 • Dz. U. L75 - 22 z 201023.3.2010

  Decyzja Rady 2010/168/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L75 - 20 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 240/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 17 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (1)

 • Dz. U. L75 - 2 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 237/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

 • Dz. U. L75 - 1 z 201023.3.2010

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.