Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 237/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

Data ogłoszenia:2010-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 2

Strona 1 z 9
L 75/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 237/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004 (1), w szczególności jego art. 32,

każdego obszaru wymienionego w załączniku I do wymienionego rozporządzenia zagwarantowały, że całkowita zdolność połowowa statków posiadających specjalne zezwolenie połowowe nie przekracza całko­ witej zdolności połowowej w roku 2006 lub 2007. Potrzebne są szczegółowe zasady obliczania i dostosowywania maksymalnego poziomu zdolności, w szczególności uwzględniające zdolności wycofane dzięki pomocy publicznej, lub poddane wymianie między obszarami geograficznymi zgodnie z art. 16 wymienio­ nego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 ustano­ wiono, że można przyjąć szczegółowe zasady dotyczące stosowania art. 11 ust. 3, art. 14, 16 i 17 wymienionego rozporządzenia.

Aby zapewnić możliwość kontroli, należy ustanowić szczegółowe wymogi i formularze specjalnych zezwoleń połowowych wydawanych statkom dokonującym połowów za pomocą narzędzi regulowanych w obszarach geograficznych podlegających systemowi nakładu połowowego oraz dotyczące wykazów statków, którym takie specjalne zezwolenia połowowe wydano.

(2)

Niektóre grupy statków mogą być wyłączone ze stoso­ wania systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 na podstawie opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), o której mowa w art. 11 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. Należy ustanowić procedurę i wymogi dotyczące dostar­ czania przez państwa członkowskie niezbędnych infor­ macji umożliwiających STECF ocenę czy wymogi wyłą­ czenia zostały i pozostają spełnione. Szczególnie ważne jest, aby informacje przedkładane przez państwa człon­ kowskie były wystarczająco szczegółowe i poparte odpo­ wiednimi dowodami.

(6)

Należy ustanowić szczegółowe zasady, aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 16 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1342/2008 lub na skutek wymiany nakładu pomiędzy grupami nakładu zgodnie z art. 17 wymienionego rozporządzenia. Zasady te powinny szczegółowo określać procedury i metody obliczania, które mają stosować państwa członkowskie.

(7) (3)

W dostarczanych przez państwo członkowskie informa­ cjach dotyczących wypełnienia wymogów ustanowionych w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2008, należy wskazać grupę statków, którą można wyraźnie odróżnić od pozostałych statków danej grupy nakładu połowowego oraz szczególne działania lub właściwości techniczne tej grupy statków, w wyniku których jej połowy dorsza nie przekraczają 1,5 % jej całkowitych połowów.

Korzystanie z elektronicznych środków wymiany infor­ macji upraszcza procedury, dodaje im skuteczności i przejrzystości, a także oszczędza czas. Aby w pełni wykorzystać wymienione zalety, zapewniając jedno­ cześnie bezpieczeństwo komunikacji, oraz w celu stwo­ rzenia wspólnego systemu komputerowego do zarzą­ dzania danymi na temat wykorzystania nakładu połowo­ wego przez wspólnotowe statki rybackie, należy określić wzór dla każdego dokumentu oraz szczegółowo opisać informacje, jakie powinien obejmować.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 35 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1713)

 • Dz. U. L75 - 33 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1707) (1)

 • Dz. U. L75 - 28 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Irlandii i Węgier oraz statusu wolnego od choroby dla Irlandii w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1625) (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1619) (1)

 • Dz. U. L75 - 25 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613) (1)

 • Dz. U. L75 - 22 z 201023.3.2010

  Decyzja Rady 2010/168/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L75 - 20 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 240/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 18 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 239/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (1)

 • Dz. U. L75 - 1 z 201023.3.2010

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.