Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 25

23.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/169/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

Dnia 21 kwietnia 2009 r. przedsiębiorstwo Ciba Inc poinformowało Komisję o swojej decyzji o wycofaniu wniosku o dopuszczenie tej substancji jako dodatku do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucz­ nych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożyw­ czymi. Przedsiębiorstwo nie uważa już stosowania tej substancji w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi za właściwe. Ponieważ wniosek o zastosowanie 2,4,4’-trichloro-2’hydroksydifenyloeteru jako dodatku do tworzyw sztucz­ nych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożyw­ czymi został wycofany, substancja ta nie powinna zostać włączona do załącznika III do dyrektywy 2002/72/WE. Dlatego, na mocy art. 4a ust. 6 lit. b) dyrektywy 2002/72/WE, należy wykreślić tę substancję z tymczasowego wykazu dodatków. Zważywszy że 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeter mógł być używany do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, należy wprowadzić okres przejściowy dla wprowadzania do obrotu mate­ riałów i wyrobów z tworzyw sztucznych zawierających tę substancję. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do dyrektywy Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (2) ustanowiono unijny wykaz dodatków, które mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucz­ nych. Zgodnie z art. 4a ust. 1 tej dyrektywy nowy dodatek może być dodany do tego wykazu po złożeniu wniosku i jego naukowej ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(7)

(8)

(2)

Dnia 23 marca 1998 r. RCC Registration Consulting, w imieniu Ciba Inc, przedstawił dane do oceny bezpie­ czeństwa stosowania 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifeny­ loeteru jako dodatku do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

(9)

(3)

Zgodnie z art. 4a ust. 5 dyrektywy 2002/72/WE 2,4,4’trichloro-2’-hydroksydifenyloeter został włączony do tymczasowego wykazu dodatków, o którym mowa w art. 4a ust. 3 tej dyrektywy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru (nr CAS 0003380-345, nr ref. 93930) nie włącza się do załącznika III do dyrektywy 2002/72/WE. Artykuł 2 Materiały i wyroby wytworzone przy użyciu 2,4,4’-trichloro-2’hydroksydifenyloeteru i wprowadzone do obrotu przed dniem 1 listopada 2010 r. mogą być przedmiotem handlu do dnia 1 listopada 2011 r., zgodnie z przepisami krajowymi.

(4)

W swojej opinii z dnia 15 marca 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że propo­ nowane zastosowanie 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifeny­ loeteru może zostać dopuszczone, pod warunkiem że substancja nie przenika do żywności w ilości większej niż 5 mg na kg żywności.

(1) Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4. (2) Dz.U. L 220 z 15.8.2002, s. 18.

L 75/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2010

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 35 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1713)

 • Dz. U. L75 - 33 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1707) (1)

 • Dz. U. L75 - 28 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Irlandii i Węgier oraz statusu wolnego od choroby dla Irlandii w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1625) (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1619) (1)

 • Dz. U. L75 - 22 z 201023.3.2010

  Decyzja Rady 2010/168/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L75 - 20 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 240/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 18 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 239/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (1)

 • Dz. U. L75 - 2 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 237/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

 • Dz. U. L75 - 1 z 201023.3.2010

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.