Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1619) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 27

23.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1619)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/170/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

wymogów określonych w sekcjach 1.1.1 i 3.1.2.2 załącz­ nika II do dyrektywy.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, uwzględniając opinię Stałego Komitetu, utworzonego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po zbadaniu normy EN 353-1:2002 Komisja ustaliła, że norma ta nie spełnia całkowicie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonych w sekcjach 1.1.1, 1.4 i 3.1.2.2 załącznika II do dyrek­ tywy 89/686/EWG. Należy zatem wycofać odniesienie do normy EN 3531:2002 z wykazu zharmonizowanych norm Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z takim skutkiem, że zgod­ ność z właściwymi normami krajowymi transponującymi normę zharmonizowaną EN 353-1:2002 nie pociąga za sobą domniemania zgodności z podstawowymi wymaga­ niami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w dyrektywie 89/686/EWG,

(6)

Dnia 12 marca 2002 r. Europejski Komitet Normaliza­ cyjny (CEN) przyjął normę europejską EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upad­ kiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą”. Odniesienie do tej normy zostało opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej w dniu 28 sierpnia 2003 r. (3). Zjednoczone Królestwo wniosło formalny sprzeciw w odniesieniu do normy EN 353-1:2002. W odniesieniu do punktu 4.7 normy EN 353-1:2002 Zjednoczone Królestwo uznaje, że specyfikacja dotycząca instrukcji dla użytkownika nie spełnia wymagań określo­ nych w sekcji 1.4 lit. a) i b) załącznika II do dyrektywy. W odniesieniu do punktu 5 normy EN 353-1:2002 Zjed­ noczone Królestwo uznaje, że zalecona metoda badawcza nie sprawdza racjonalnie przewidywalnych warunków upadku, takich jak „wypadnięcie do tyłu” czy „wypad­ nięcie w bok”, co wiąże się ze znacznym ryzykiem zawodności urządzenia. W związku z powyższym Zjed­ noczone Królestwo stwierdza, że norma nie spełnia

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Odniesienie do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indy­ widualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zostaje wycofane z wykazu zharmonizowanych norm opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2010 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18. (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. (3) Dz.U. C 203 z 28.8.2003, s. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 35 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1713)

 • Dz. U. L75 - 33 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1707) (1)

 • Dz. U. L75 - 28 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Irlandii i Węgier oraz statusu wolnego od choroby dla Irlandii w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1625) (1)

 • Dz. U. L75 - 25 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613) (1)

 • Dz. U. L75 - 22 z 201023.3.2010

  Decyzja Rady 2010/168/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L75 - 20 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 240/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 18 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 239/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (1)

 • Dz. U. L75 - 2 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 237/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

 • Dz. U. L75 - 1 z 201023.3.2010

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.