Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Irlandii i Węgier oraz statusu wolnego od choroby dla Irlandii w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1625) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 28

Strona 1 z 2
L 75/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Irlandii i Węgier oraz statusu wolnego od choroby dla Irlandii w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1625)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/171/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 44 ust. 1 akapit pierwszy i art. 49 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 2009/177/WE z dnia 31 października 2008 r. wdrażającej dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (2) ustanowiono wykaz państw członkowskich, stref i enklaw objętych zatwier­ dzonymi programami nadzoru w odniesieniu do co najmniej jednej choroby nieegzotycznej, wymienionej w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE („choroby nieegzotyczne”). W decyzji 2009/177/WE ustanowiono także wykaz państw członkowskich, stref i enklaw uznanych za wolne od choroby w odniesieniu do co najmniej jednej z tych chorób. W części A załącznika I do decyzji 2009/177/WE usta­ nowiono wykaz państw członkowskich, stref i enklaw objętych zatwierdzonymi programami nadzoru, a w części C tego załącznika – wykaz państw członkowskich, stref i enklaw uznanych za wolne od choroby w odniesieniu do co najmniej jednej choroby nieegzo­ tycznej. Irlandia i Węgry przedłożyły Komisji wnioski o zatwierdzenie wieloletnich programów nadzoru w odniesieniu do zakażenia herpeswirusem koi (KHV). Programy te spełniają wymagania dotyczące zatwier­ dzenia ustanowione w dyrektywie 2006/88/WE oraz decyzji 2009/177/WE. W związku z powyższym programy te powinny zostać zatwierdzone i włączone do wykazu w części A załącznika I do decyzji 2009/177/WE.

Całe terytorium Irlandii, z wyjątkiem wyspy Cape Clear, znajduje się obecnie w wykazie w części C załącznika I do decyzji 2009/177/WE jako terytorium uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS). Irlandia przedłożyła Komisji oświadczenie o uznaniu wyspy Cape Clear za wolną od tej choroby. Oświad­ czenie to zostało dodane do porządku posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 12 stycznia 2010 r. Oświad­ czenie to spełnia wymagania dotyczące oświadczeń o uznaniu strefy lub enklawy za wolną od choroby, ustanowione w dyrektywie 2006/88/WE oraz w decyzji 2009/177/WE. W związku z powyższym całe terytorium Irlandii należy uznać za wolne od VHS. Należy zatem odpowiednio zmienić część C załącznika I do decyzji 2009/177/WE. W związku z tym decyzja 2009/177/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2009/177/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. (2) Dz.U. L 63 z 7.3.2009, s. 15.

23.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/29

ZAŁĄCZNIK W załączniku I wprowadza się następujące zmiany: 1) część A otrzymuje brzmienie: „CZĘŚĆ A Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami nadzoru

Zasięg geograficzny obszaru objętego programem nadzoru (państwo członkowskie, strefy lub enklawy)

Choroba

Państwo członkowskie

Kod ISO

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS) Zakaźna martwica układu krwiotwór­ czego ryb łososiowatych (IHN) Zakażenie herpeswirusem koi (KHV) Zakaźna anemia łososi (ISA) Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae Choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease)” 2) część C otrzymuje brzmienie: „CZĘŚĆ C Państwa członkowskie, strefy i enklawy uznane za wolne od choroby

Państwo członkowskie Zasięg geograficzny obszaru wolnego od choroby (państwo członkowskie, strefy lub enklawy)

Irlandia Węgry

IE HU

Całe terytorium Całe terytorium

Choroba

Kod ISO

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS)

Dania

DK

Obszary zlewni i obszary przybrzeżne: — Hansted Å — Hovmølle Å — Grenå — Treå — Alling Å — Kastbjerg — Villestrup Å — Korup Å — Sæby Å — Elling Å — Uggerby Å — Lindenborg Å — Øster Å — Hasseris Å — Binderup Å — Vidkær Å — Dybvad Å — Bjørnsholm Å — Trend Å — Lerkenfeld Å — Vester Å — Lønnerup med tilløb — Fiskbæk Å — Slette Å — Bredkær Bæk — Vandløb til Kilen — Resenkær Å — Klostermølle Å — Hvidbjerg Å — Knidals Å — Spang Å — Simested Å — Skals Å — Jordbro Å — Fåremølle Å — Flynder Å — Damhus Å — Karup Å — Gudenåen — Halkær Å — Storåen — Århus Å — Bygholm Å — Grejs Å — Ørum Å

L 75/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 35 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1713)

 • Dz. U. L75 - 33 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1707) (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1619) (1)

 • Dz. U. L75 - 25 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613) (1)

 • Dz. U. L75 - 22 z 201023.3.2010

  Decyzja Rady 2010/168/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L75 - 20 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 240/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 18 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 239/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (1)

 • Dz. U. L75 - 2 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 237/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

 • Dz. U. L75 - 1 z 201023.3.2010

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.