Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1713)

Data ogłoszenia:2010-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 35

23.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1713)

(Jedynie tekst w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim jest autentyczny)

(2010/173/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie jest związana niniejszą decyzją ani jej nie stosuje.

uwzględniając decyzję Rady 2007/435/WE z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi (1), w szczególności jej art. 21,

(6)

Należy zatem 2008/457/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W decyzji 2008/457/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Decyzja 2007/435/WE została wprowadzona w życie decyzją Komisji 2008/457/WE (2). 1) Tytuł art. 24 otrzymuje brzmienie:

(2)

W związku z zasadą należytego zarządzania finansami właściwe jest ustalenie pułapu łącznej sumy płatności w ramach prefinansowania, jakie mają zostać dokonane na rzecz państw członkowskich z przeznaczeniem na programy roczne.

„Sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji programów rocznych i wniosków o płatność”. 2) W art. 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(3)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo jest związane aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją.

„4. W odniesieniu do art. 37 ust. 3 i 4 aktu podstawo­ wego, łączna suma płatności w ramach prefinansowania, dokonywanych na rzecz danego państwa członkowskiego, nie przekracza 90 % łącznej kwoty przydzielonej takiemu państwu członkowskiemu w decyzji finansowej zatwierdza­ jącej program roczny.

(4)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Irlandia jest związana aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją.

(1) Dz.U. L 168 z 28.6.2007, s. 18. (2) Dz.U. L 167 z 27.6.2008, s. 69.

W przypadku gdy dane państwo członkowskie przeznaczyło ze środków krajowych kwotę niższą niż łączna kwota przy­ dzielona w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny, łączna suma płatności w ramach prefinansowania nie przekracza 90 % kwoty przeznaczonej ze środków krajo­ wych.”.

L 75/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2010

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francu­ skiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księ­ stwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2010 r. W imieniu Komisji

Cecilia MALMSTRÖM

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 75 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 33 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1707) (1)

 • Dz. U. L75 - 28 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Irlandii i Węgier oraz statusu wolnego od choroby dla Irlandii w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1625) (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1619) (1)

 • Dz. U. L75 - 25 z 201023.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613) (1)

 • Dz. U. L75 - 22 z 201023.3.2010

  Decyzja Rady 2010/168/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L75 - 20 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 240/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 18 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 239/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (1)

 • Dz. U. L75 - 2 z 201023.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 237/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

 • Dz. U. L75 - 1 z 201023.3.2010

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.