Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 76 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 215/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 ustanawiającego wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 76 POZ 1

Strona 1 z 5
23.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR  215/2010  

z dnia 5  marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 ustanawiającego wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z  których dopuszczalny jest przywóz do i  tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i  produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopa­ da 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulu­ jących handel wewnątrzwspólnotowy i  przywóz z  państw trzecich drobiu i  jaj wylęgowych (1), w  szczególności jej art.  23 ust. 1, art. 24 ust. 2 i art. 26 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z  dnia 16  grudnia 2002  r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów po­ chodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez lu­ dzi (2), w  szczególności jej art.  8 ust.  1 akapit pierwszy, art.  9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z  art.  24 ust.  1 lit.  b) dyrektywy 2009/158/WE, przywóz towarów do Unii nie jest dozwolony z  państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy, w których wykryto ognisko grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu i które w związku z tym nie mogą być już uznane za wol­ ne od jednej z tych chorób, chyba że właściwy organ pań­ stwa trzeciego lub terytorium stosuje środki ich zwalczania co najmniej równoważne środkom określonym w  dyrek­ tywie Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w spra­ wie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG (4) oraz w dyrektywie Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (5). Część terytorium Brazylii oraz terytoria Kanady, Chile, Chorwacji, Izraela i  Stanów Zjednoczonych, wymienione w  części 1 załącznika  I  do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, są aktualnie upoważnione do przywozu do Unii żywego drobiu i ptaków bezgrzebieniowych oraz jaj wylęgowych i mięsa drobiu i ptaków bezgrzebieniowych. Powyższe sześć państw trzecich stosuje środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu równoważne środkom stoso­ wanym przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 92/66/EWG, m.in. nakładając na obszary na swoich tery­ toriach urzędowe ograniczenia w  przypadku wystąpienia ogniska choroby. W odniesieniu do przywozu mięsa drobiu i  ptaków bez­ grzebieniowych do Unii, równoważność środków zwal­ czania rzekomego pomoru drobiu zastosowanych w częściach Brazylii oraz w Izraelu została już uznana de­ cyzją Komisji 2001/659/WE z  dnia 6  sierpnia 2001  r.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierp­ nia 2008  r. ustanawiające wykaz państw trzecich, teryto­ riów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produk­ tów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (3) stanowi, że przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium towarów objętych tym rozporządze­ niem jest dozwolony jedynie z  państw trzecich, terytori­ ów, stref lub grup znajdujących się w  wykazie w  tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia. Rozporzą­ dzenie to określa również wymogi w  zakresie świadectw weterynaryjnych, obowiązujące w odniesieniu do tych to­ warów; wzory świadectw weterynaryjnych dołączanych do nich są przedstawione w  części 2 wymienionego załącznika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 76 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.