Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 1

Strona 1 z 4
24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 241/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie­ rząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1), w szczególności jej art. 26 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8 oraz art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

i produktów drobiowych oraz wymogi dotyczące świa­ dectw weterynaryjnych (3) stanowi, że towary objęte tym rozporządzeniem mogą być przywożone do Unii i mogą być przedmiotem tranzytu przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczegól­ nionych w tabeli znajdującej się w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia. Rozporządzenie to określa również wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych, obowiązujące w odniesieniu do tych towarów. Wzory dołączanych do nich świadectw weterynaryjnych są przedstawione w części 2 wymienionego załącznika.

(4)

Białoruś nie jest obecnie wymieniona w części 1 załącz­ nika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008. Zgłosiła ona wniosek o włączenie do wykazu i przekazała Komisji informacje w zakresie jej zgodności z wymogami tego rozporządzenia. Komisja zaakceptowała przedstawione przez Białoruś informacje dotyczące warunków zdrowotnych zwierząt w tym państwie trzecim wymaganych w przypadku tran­ zytu jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi przez terytorium Unii. Właściwe jest zatem włączenie tego państwa trzeciego do wykazu znajdującego się w części 1 załącznika I do rozporzą­ dzenia (WE) nr 798/2008. Do czasu uzyskania wyników inspekcji, która zostanie przeprowadzona na Białorusi przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii, Białoruś należy włączyć do wykazu jedynie w odniesieniu do tranzytu jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi z tego państwa trzeciego przez terytorium Unii do miejsca przeznaczenia w innym państwie trzecim, gdyż związane z takim włączeniem ryzyko w zakresie zdrowia zwierząt jest bardzo niskie. Udzie­ lenie zezwolenia powinno zostać uzależnione od uzys­ kania dodatkowych gwarancji, że tranzyt odbędzie się szlakami drogowymi lub koleją w samochodach ciężaro­ wych lub w wagonach kolejowych, które zostały zaplom­ bowane plombą opatrzoną numerem seryjnym.

Dyrektywa 2009/158/WE określa warunki zdrowotne zwierząt, regulujące handel na terytorium Unii i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych, a także ustanawia wzory świadectw przywozowych dla tych towarów. Dyrektywa 2002/99/WE ustanawia przepisy sanitarne w zakresie zdrowia zwierząt regulujące produkcję, prze­ twarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przewiduje ustanawianie szczegółowych zasad i certyfikacji dotyczących tranzytu. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 55 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE poprzez przyjęcie trzech ofert przyłączenia się do wspólnego zobowiązania cenowego przyjętego w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L77 - 54 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2009/2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1710)

 • Dz. U. L77 - 52 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 247/2010 z dnia 23 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L77 - 51 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 246/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych kamizelek według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L77 - 50 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2010 z dnia 23 marca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają swoje strategie Komisji, oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L77 - 42 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dz. U. L77 - 33 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L77 - 17 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.