Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 17

Strona 1 z 12
24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(2)

Artykuł 24 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 przewi­ duje utworzenie katalogu materiałów paszowych. Należy zatem utworzyć pierwszą wersję tego katalogu,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowa­ dzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (1), w szczególności jego art. 24 ust. 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ustanawia się katalog materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 767/2009, jak określono w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2010 r.

po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Łańcucha Żywnościo­ wego i Zdrowia Zwierząt,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.

L 77/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ZAŁĄCZNIK KATALOG MATERIAŁÓW PASZOWYCH PRZEPISY DOTYCZĄCE SŁOWNICTWA Słownictwo podane poniżej dotyczy głównych procesów stosowanych w celu przygotowania materiałów paszowych wymienionych w niniejszym załączniku. W przypadku gdy nazwy tych materiałów paszowych zawierają nazwę zwycza­ jową lub kwalifikator z tego słownika, to proces, który ma zostać przeprowadzony, musi być zgodny z podaną definicją.

Proces (1) (2) Definicja (3) Nazwa zwyczajowa/kwalifikator (4)

1

Zatężanie (1)

Zwiększenie zawartości niektórych składników przez usunięcie wody lub innych składników Całkowite lub częściowe usunięcie zewnętrznych warstw z ziarna, nasion, owoców, orzechów i innych Odwodnienie przy wykorzystaniu procesów sztucznych lub naturalnych Usuwanie rozpuszczalnikiem organicznym – tłuszczu lub oleju z niektórych materiałów, lub wodą – cukru i innych rozpuszczalnych w wodzie składników. W przypadku stosowania rozpuszczalników organicznych otrzymany produkt musi być technicznie wolny od tego rozpusz­ czalnika Przeciskanie materiału przez otwory pod ciśnieniem (również wstępne żelowanie) Walcowanie mokrego materiału poddanego obróbce cieplnej Fizyczna obróbka ziarna w celu zmniejszenia wielkości cząstek i ułatwienia rozdzielenia na frakcje składowe (głównie mąkę, otręby, śrutę) Ogólny termin obejmujący szereg procesów obróbki cieplnej prowadzonej w określonych warunkach w celu wpłynięcia na wartość żywieniową lub strukturę mate­ riału Przekształcanie nienasyconych glicerydów w glicerydy nasycone (olejów i tłuszczów) Rozbicie na prostsze składniki chemiczne przez odpo­ wiednią obróbkę wodą, a także enzymami lub kwasami/zasadami Usuwanie w drodze ekstrakcji mechanicznej (przy użyciu prasy śrubowej lub innej), z jednoczesnym niewielkim podgrzaniem lub bez, tłuszczu/oleju z bogatych w olej materiałów lub soku z owoców i innych produktów roślinnych

Koncentrat

2 3

Obłuszczanie (2) Suszenie

Obłuszczony, częściowo obłuszczony Suszony (na sztucznie) słońcu lub

4

Ekstrakcja

Ekstrahowany z (w przypadku materiałów zawierających olej), melasy, pulpy (w przypadku produktów zawierających cukier lub inne składniki rozpuszczalne w wodzie) Ekstrudowany

5

Ekstruzja

6

Płatkowanie

Płatki

7

Mielenie

Mąka, otręby, śruta (3), pasza

8

Ogrzewanie

Opiekany, gotowany, poddany obróbce cieplnej

9

Uwodornianie

Utwardzony, częściowo utwar­ dzony Hydrolizowany

10

Hydroliza

11

Wyciskanie (4)

Wytłok (5) (w przypadku mate­ riałów zawierających olej), pulpa, miazga (w przypadku owoców itp.), wyciskana pulpa (w przypadku buraków cukro­ wych) Granulat, granulowany

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 55 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE poprzez przyjęcie trzech ofert przyłączenia się do wspólnego zobowiązania cenowego przyjętego w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L77 - 54 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2009/2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1710)

 • Dz. U. L77 - 52 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 247/2010 z dnia 23 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L77 - 51 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 246/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych kamizelek według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L77 - 50 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2010 z dnia 23 marca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają swoje strategie Komisji, oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L77 - 42 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dz. U. L77 - 33 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L77 - 1 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.