Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 51

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 246/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych kamizelek według Nomenklatury scalonej

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 51

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/51

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 246/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych kamizelek według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

nego odnoszące się do pozycji 6101, 6102, 6201 i 6202, ust. 2).

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić jednolitą interpretację Nomenklatury scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej ociepla­ nych kamizelek, należy w związku z tym uściślić, że ocieplane kamizelki powinny być klasyfikowane w pozycjach 6101, 6102, 6201 lub 6202, chociaż nie mają rękawów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 989/89. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 (2) określa kryteria klasyfikacji stosowane do skafandrów (włącznie z narciarskimi), wiatrówek i podobnych artykułów obję­ tych kodami CN 6101, 6102, 6201 i 6202. Wspomniane artykuły należą do kategorii odzieży prze­ ważnie noszonej na innej odzieży oraz zapewniają ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi (uwagi objaśniające do Systemu Zharmonizowanego odnoszące się do pozycji 6101, 6102, 6201 i 6202, ust. 1) i w związku z tym skafandry (włącznie z narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły objęte wspomnianymi pozycjami muszą posiadać długie rękawy. Niemniej jednak ocieplane kami­ zelki, chociaż w ogóle nie posiadają rękawów, powinny być objęte powyższymi pozycjami, ponieważ są noszone na innej odzieży w celu ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz dlatego, że są ocieplane (zob. również uwagi objaśniające do Systemu Zharmonizowa­

(4)

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 989/89 dodaje się ustęp w brzmieniu: „W drodze odstępstwa od ust. 1 pozycje te obejmują ocie­ plane kamizelki, mimo że nie posiadają one rękawów.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Dz.U. L 106 z 18.4.1989, s. 25.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 55 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE poprzez przyjęcie trzech ofert przyłączenia się do wspólnego zobowiązania cenowego przyjętego w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L77 - 54 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2009/2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1710)

 • Dz. U. L77 - 52 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 247/2010 z dnia 23 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L77 - 50 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2010 z dnia 23 marca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają swoje strategie Komisji, oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L77 - 42 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dz. U. L77 - 33 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L77 - 17 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych (1)

 • Dz. U. L77 - 1 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.