Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2009/2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1710)

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 54

L 77/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 marca 2010 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2009/2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1710) (2010/176/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restruktu­ ryzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 10 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 państwa członkowskie mogą wypłacić 100 % pomocy restrukturyzacyjnej przewidzianej w art. 3 wymienio­ nego rozporządzenia w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010 w jednej racie. W takim przypadku wypłata nastąpi w czerwcu 2010 r.

Artykuł 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 umożliwia Komisji podjęcie decyzji o przyspieszeniu terminów wypłaty pomocy przyznanej na mocy tymcza­ sowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrow­ niczego ustanowionego tym rozporządzeniem. Ponieważ fundusz restrukturyzacji, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 320/2006, dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi, należy umożliwić państwom członkowskim przyspieszenie terminu wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przy­ znanej na rok gospodarczy 2009/2010 przedsiębior­ stwom, plantatorom oraz podmiotom świadczącym usługi przy użyciu maszyn rolniczych, którzy zrzekli się swych kwot od dnia 1 października 2009 r., do dnia wypłaty pierwszej raty,

Do dnia 31 marca 2010 r. państwa członkowskie informują Komisję, czy zamierzają skorzystać z możliwości przewidzianej w pierwszym ustępie.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 55 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE poprzez przyjęcie trzech ofert przyłączenia się do wspólnego zobowiązania cenowego przyjętego w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L77 - 52 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 247/2010 z dnia 23 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L77 - 51 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 246/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych kamizelek według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L77 - 50 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2010 z dnia 23 marca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają swoje strategie Komisji, oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L77 - 42 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dz. U. L77 - 33 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L77 - 17 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych (1)

 • Dz. U. L77 - 1 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.