Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE poprzez przyjęcie trzech ofert przyłączenia się do wspólnego zobowiązania cenowego przyjętego w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 55

Strona 1 z 4
24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/55

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE poprzez przyjęcie trzech ofert przyłączenia się do wspólnego zobowiązania cenowego przyjętego w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2010/177/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 8 i 11 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

widualną stawkę cła w wysokości 28,6 % producentom eksportującym: HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd („HanDan”), XianXian Guozhuang Preci­ sion Casting Co., Ltd („XianXian”) i Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd („Norlong”).

(5)

Po wpłynięciu wniosku o NEPT zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych Rada zmie­ niła rozporządzeniem (WE) nr 282/2009 (7) rozporzą­ dzenie w sprawie ceł ostatecznych i przydzieliła indywi­ dualną stawkę cła w wysokości 28,6 % producentowi eksportującemu Weifang Stable Casting Co., Ltd („Weifang”).

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1212/2005 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Rozporządzenie zostało ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 500/2009 (3). Decyzją 2006/109/WE (4) Komisja przyjęła wspólne zobowiązanie cenowe złożone przez Chińską Izbę Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Elec­ tronics Products) („CCCME”) oraz dwadzieścia chińskich przedsiębiorstw współpracujących lub grup współpracu­ jących przedsiębiorstw. Decyzja ta została ostatnio zmie­ niona decyzją Komisji 2008/437/WE (5). Rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych przewiduje możliwość traktowania nowych chińskich producentów eksportujących w taki sam sposób, jak przedsiębiorstw współpracujących w pierwotnym dochodzeniu, pod warunkiem że producentom tym przyznano traktowanie jako nowego producenta eksportującego („NEPT”) zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005. Po wpłynięciu trzech wniosków o NEPT zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych Rada zmieniła rozporządzeniem (WE) nr 426/2008 (6) rozpo­ rządzenie w sprawie ceł ostatecznych i przydzieliła indy­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 343 z 22.12.2009, s. 51. 199 z 29.7.2005, s. 1. 151 z 16.6.2009, s. 6. 47 z 17.2.2006, s. 59. 153 z 12.6.2008, s. 37. 129 z 17.5.2008, s. 1.

(6)

Należy tu przypomnieć, że wszyscy czterej producenci eksportujący objęci byli w okresie dochodzenia NEPT traktowaniem indywidualnym („IT”).

(7)

(2)

Dwóch spośród czterech wymienionych producentów eksportujących objętych NEPT (XianXian i Weifang) złożyło wspólnie z CCCME formalne oferty przyłączenia się do wspólnego zobowiązania przyjętego przez Komisję.

(8)

(3)

W dniu 10 czerwca 2009 r., zawiadomieniem opubliko­ wanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (8), Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy środków ostatecznych. Zakres przeglądu został ograniczony do zbadania formy środków oraz, w szczególności, do zbadania możliwości przyjęcia i wykonania zobowiązań złożonych przez producentów eksportujących z ChRL.

(9)

Po wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków kolejny producent eksportujący, któremu przy­ znano NEPT, HanDan, złożył w wymaganym terminie, wspólnie z CCCME, formalną ofertę przyłączenia się do wspólnego zobowiązania przyjętego przez Komisję.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 54 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2009/2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1710)

 • Dz. U. L77 - 52 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 247/2010 z dnia 23 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L77 - 51 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 246/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych kamizelek według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L77 - 50 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2010 z dnia 23 marca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają swoje strategie Komisji, oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L77 - 42 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dz. U. L77 - 33 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L77 - 17 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych (1)

 • Dz. U. L77 - 1 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.