Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 100

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 100

Strona 100 z 113

). Część środków przeznaczona jest, przy uwzględnieniu postanowień rozporządzenia finansowego, na działania prowadzone przez starszych specjalistów-wolontariuszy z Unii Europejskiej należących do ESSN (European Senior Service Network), w tym na pomoc techniczną, doradztwo i szkolenia w wybranych przedsiębiorstwach sektora publicznego lub prywatnego. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. L 375 z 23.12.1989, s. 11). Rozporządzenie Rady (WE) nr  1085/2006 z  dnia 17  lipca 2006  r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/235

TYTUŁ  23 POMOC HUMANITARNA

L 78/236 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 23 POMOC HUMANITARNA

Cele ogólne Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej zmienionym przez Traktat z Lizbony, w którym określono główne cele UE w obszarze stosunków ze­ wnętrznych, pomoc humanitarna ma na celu pomoc ludziom, krajom i regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub katastrofami wywoła­ nymi działalnością człowieka. Na poziomie DG ECHO cel ten przekłada się na następujące cele strategiczne, określone w  rozporządzeniu Rady (WE) nr  1257/96, w  którym uregulowano kwestie pomocy humanitarnej: — ratowanie i ochrona życia w czasie sytuacji krytycznych i bezpośrednio w ich następstwie oraz w czasie klęsk żywiołowych, które pociągają za sobą znaczne straty w ludziach, cierpienia fizyczne, psychologiczne lub społeczne bądź straty materialne, — udzielanie koniecznej pomocy i  wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy wynikające w  szczególności z  wybuchów walk lub wojen, — pomoc w finansowaniu transportu pomocy humanitarnej i wysiłki w celu zapewnienia, że jest ona dostępna dla tych, dla których jest prze­ znaczona, za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków logistycznych oraz zapewniając ochronę towarów i personelu, — przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją, szczególnie w zakresie infrastruktury i sprzętu, — rozwiązywanie problemów związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) spowodowanych przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka oraz realizacja programów w zakresie repatriacji, — zapewnienie gotowości na zagrożenie klęską żywiołową lub w porównywalnych wyjątkowych okoliczności oraz wykorzystanie odpowied­ nio szybkiego systemu wczesnego ostrzegania i interwencji, — wspieranie działań cywilnych w celu ochrony ofiar walk lub porównywalnych sytuacji krytycznych.

Tytuł Rozdział 23 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI POMOC HUMANITARNA POMOC HUMANITARNA, W TYM POMOC NA RZECZ OSÓB PRZE­ SIEDLONYCH, POMOC ŻYWNOŚ­ CIOWA I GOTOWOŚĆ NA WYPADEK KLĘSK ŻYWIOŁO­ WYCH WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z PO­ PRZEDNIM ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM Tytuł 23 — Ogółem

28 865 719

28 865 719

– 356 522

– 356 522

28 509 197

28 509 197

23 02

767 851 000

767 851 000

767 851 000

767 851 000

23 49

— 796 716 719

p.m. 796 716 719 – 356 522 – 356 522

— 796 360 197

p.m. 796 360 197

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/237 KOMISJA

TYTUŁ 23 POMOC HUMANITARNA

ROZDZIAŁ  23 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „POMOC HUMANITARNA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 23 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI PO­ MOC HUMANITARNA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Pomoc humanitarna Artykuł 23 01 01 — Razem

23 01 01

5

15 607 997 (1) 15 607 997

– 356 522 – 356 522

15 251 475 (1) 15 251 475

23 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Pomoc humanitarna Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 23 01 02 — Razem 5 5 1 220 201 1 697 981 2 918 182 1 220 201 1 697 981 2 918 182

23 01 02 01 23 01 02 11

23 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Pomoc humanitarna Artykuł 23 01 03 — Razem

5

1 139 540 1 139 540

1 139 540 1 139 540

23 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Pomoc humanitarna Pomoc humanitarna — Wydatki na administrację i zarządzanie Artykuł 23 01 04 — Razem Rozdział 23 01 — Ogółem 4 9 200 000 9 200 000 28 865 719 – 356 522 9 200 000 9 200 000 28 509 197

23 01 04 01

23 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Pomoc humanitarna”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

15 607 997 (1)

(1) Środki w wysokości 231 281 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 100 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.