Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 104

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 104

Strona 104 z 113

ROZDZIAŁ 26 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 26 01 51 26 01 51 01 26 01 51 02 26 01 51 03 26 01 51 04 26 01 51 05 26 01 51 11 26 01 51 12 26 01 51 21 26 01 51 22 26 01 51 23 26 01 51 24 26 01 51 25 26 01 51 26 26 01 51 27 26 01 51 28

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela) Bruksela I (Uccle) Bruksela II (Woluwe) Bruksela III (Ixelles) Bruksela IV (Okres przejściowy) Luksemburg I Luksemburg II Mol (BE) Frankfurt nad Menem (DE) Karlsruhe (DE) Monachium (DE) Alicante (ES) Varese (IT) Bergen (NL) Culham (UK) Artykuł 26 01 51 — Razem Rozdział 26 01 — Ogółem 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 385 291 23 822 010 21 794 189 20 941 593 3 114 472 23 456 376 4 337 745 6 259 269 5 348 868 2 519 492 382 717 6 689 523 10 570 726 5 160 645 5 758 891 148 541 807 936 452 759 – 4 029 133 8 385 291 23 822 010 21 794 189 20 941 593 3 114 472 23 456 376 4 337 745 6 259 269 5 348 868 2 519 492 382 717 6 689 523 10 570 726 5 160 645 5 758 891 148 541 807 932 423 626

26 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Administracja Komisji”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

101 966 020 (1)

(1) Środki w wysokości 1 510 942 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 2 329 133

99 636 887 (1)

26 01 11  26 01 11 01 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

19 000 000

– 1 700 000

17 300 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na publikację we wszystkich formach, łącznie z dystrybucją, Dziennika Urzę­ dowego Unii Europejskiej. Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 206 000 EUR.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/249 KOMISJA

ROZDZIAŁ 26 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI” (ciąg dalszy)

26 01 11 (ciąg dalszy)

26 01 11 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 254. Rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Go­ spodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385). Decyzja Rady z  dnia 15  września 1958  r. w  sprawie utworzenia Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich (Dz.U.  17 z 6.10.1958, s. 390). Decyzja 69/13/Euratom, EWWiS, EWG z dnia 16 stycznia 1969 r. ustanawiająca Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Eu­ ropejskich (Dz.U. L 13 z 18.1.1969, s. 19) i decyzja 2000/459/WE, EWWiS, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komi­ sji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 20  lipca 2000  r. w  sprawie organizacji i  działania Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.  L  183 z 22.7.2000, s. 12).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/251

TYTUŁ  27 BUDŻET

L 78/252 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 27 BUDŻET

Cele ogólne Działania w ramach tego obszaru polityki opierają się na następujących pięciu głównych zasadach: — uzyskiwaniu od władzy budżetowej (Parlamentu Europejskiego i  Rady) zasobów ludzkich i  finansowych potrzebnych do oszczędnej reali­ zacji zasadniczych zadań i priorytetów politycznych Unii Europejskiej, — zajmowaniu się ramami prawnymi budżetu, — realizacji dochodów i wydatków budżetu zgodnie z ramami prawnymi, — przygotowywaniu rocznych sprawozdań finansowych instytucji i zdawanie raportu z wykonania budżetu, — przyczynianiu się do promowania należytego zarządzania finansami w służbach Komisji poprzez doradztwo, informowanie i szkolenia, a tak­ że przez zapewnienie narzędzi kontroli i zarządzania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 104 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.