Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 107

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 107

Strona 107 z 113

2 320 000

2 320 000

29 01 04 04

Modernizacja europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) — Wydatki na administrację i zarządzanie 1.1 Artykuł 29 01 04 — Razem Rozdział 29 01 — Ogółem

355 000 2 675 000 77 563 962 – 1 368 447

355 000 2 675 000 76 195 515

29 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Statystyka”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

59 908 542 ( )

1

– 1 368 447

58 540 095 (1)

(1) Środki w wysokości 887 730 EUR ujęto w art 40 01 40.

(1)  Środki w wysokości 887 730 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/263

TYTUŁ  30 EMERYTURY

L 78/264

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 30 EMERYTURY

Cele ogólne — Podjęcie wysokiej jakości zadań obejmujących prawodawstwo, wsparcie i usługi na rzecz emerytowanych pracowników Komisji i pozosta­ łych instytucji.

Tytuł Rozdział 30 01

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI EME­ RYTURY I WYDATKI POCHODNE Tytuł 30 — Ogółem

1 159 931 000 1 159 931 000

– 9 135 000 – 9 135 000

1 150 796 000 1 150 796 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/265

TYTUŁ 30 EMERYTURY

ROZDZIAŁ  30 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI „EMERYTURY I WYDATKI POCHODNE”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 30 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI EME­ RYTURY I WYDATKI POCHOD­ NE Emerytury Świadczenia czasowe Emerytury dla byłych członków i osób pozostałych po śmierci żywiciela Współczynniki korygujące Świadczenia na rzecz personelu przymusowo urlopowanego, emerytowanego ze względu na interes służby lub zwolnionego Ubezpieczenie chorobowe Korekty różnych dodatków Emerytury i odprawy Ubezpieczenie chorobowe Korekty emerytur i różnych do­ datków Artykuł 30 01 13 — Razem Rozdział 30 01 — Ogółem 5 697 000 697 000

30 01 13 30 01 13 01 30 01 13 02

5 5

4 724 000 585 000

4 724 000 585 000

30 01 13 03 30 01 13 04

5 5 5 5 5 5

17 049 000 580 000 1 206 000 1 036 088 000 34 169 000 64 833 000 1 159 931 000 1 159 931 000

– 4 000 000

13 049 000 580 000 1 206 000

30 01 13 05 30 01 13 06 30 01 13 07 30 01 13 09 30 01 13 11

– 5 135 000

1 030 953 000 34 169 000 64 833 000

– 9 135 000 – 9 135 000

1 150 796 000 1 150 796 000

30 01 13 

Emerytury

30 01 13 04 

Świadczenia na rzecz personelu przymusowo urlopowanego, emerytowanego ze względu na interes służby lub zwolnionego

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

17 049 000

– 4 000 000

13 049 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków dla urzędników: — których przymusowo urlopowano w związku z redukcją liczby etatów w instytucji, — którzy zostali pozbawieni zajmowanego stanowiska stopnia AD 16, AD 15 lub AD 14 z przyczyn służbowych. Pokrywają one również wydatki wynikające z  zastosowania rozporządzenia Rady w  sprawie instrumentów specjalnych i/lub tymczasowych dla zakończenia pracy urzędnika i/lub personelu tymczasowego.

L 78/266

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 30 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI „EMERYTURY I WYDATKI POCHODNE” (ciąg dalszy)

30 01 13 (ciąg dalszy)

30 01 13 04 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1746/2002 z dnia 30 września 2002 r. wprowadzające, w związku z reformą Komisji, specjalne środki mające na celu zakończenie służby urzędników Wspólnot Europejskich mianowanych na stanowisko w  Ko­ misji Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, s. 1). 30 01 13 07  Emerytury i odprawy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 107 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.