Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 109

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 109

Strona 109 z 113

31 01 07 31 01 07 01 31 01 07 02

Wydatki na tłumaczenia pisemne Usługi pomocnicze dla Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Służby językowe Artykuł 31 01 07 — Razem 5 5 13 500 000 1 516 000 15 016 000 – 1 100 000 – 1 100 000 12 400 000 1 516 000 13 916 000

(1)  Środki w wysokości 4 449 729 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/270 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 31 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SŁUŻBY JĘZYKOWE” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 31 01 08 31 01 08 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Współpraca międzyinstytucjonalna Międzyinstytucjonalna współpraca językowa Artykuł 31 01 08 — Razem 5 545 000 545 000 545 000 545 000

31 01 09 31 01 09 01

Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej — subwencja w ramach tytułów 1 i 2 Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej — subwencja w ramach tytułu 3 Artykuł 31 01 09 — Razem Rozdział 31 01 — Ogółem

5

p.m.

p.m.

31 01 09 02

5

p.m. p.m. 384 323 911 – 9 859 311

p.m. p.m. 374 464 600

31 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Służby językowe”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10

1

Nowa kwota

300 290 399 ( )

(1) Środki w wysokości 4 449 729 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 6 859 311

293 431 088 (1)

31 01 06 

Wydatki na tłumaczenie ustne i konferencje

31 01 06 01 

Wydatki na tłumaczenie ustne i konferencje

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

28 990 000

– 1 900 000

27 090 000

Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie: — płac zewnętrznych tłumaczy ustnych (kontraktowi tłumacze konferencyjni — AIC) zatrudnionych przez DG ds. Tłuma­ czeń Ustnych (SCIC) na mocy art.  90 RAA, dzięki czemu SCIC będzie mogła udostępnić obsługiwanym przez nią w  za­ kresie tłumaczenia ustnego instytucjom odpowiednią liczbę wykwalifikowanych tłumaczy konferencyjnych, — płaca obejmuje, oprócz wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie na wypadek starości i śmierci i na ubezpieczenie choro­ bowe i wypadkowe, jak i dla tłumaczy ustnych, którzy nie mają służbowego miejsce zamieszkania w miejscu zatrudnienia, zwrot kosztów przejazdów i wypłatę zryczałtowanych diet na podróż i pobyt, — usług dla Komisji świadczonych przez tłumaczy konferencyjnych Parlamentu Europejskiego (zarówno urzędników, jak i pracownicy zatrudnieni na czas określony), — kosztów związanych z  działaniami podejmowanymi przez tłumaczy ustnych w  ramach przygotowań do posiedzeń i szkolenia, — umowy na świadczenie usług tłumaczenia ustnego zawarte przez SCIC poprzez przedstawicielstwa na posiedzeniach orga­ nizowanych przez Komisję w krajach trzecich.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/271 KOMISJA

ROZDZIAŁ 31 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SŁUŻBY JĘZYKOWE” (ciąg dalszy)

31 01 06 (ciąg dalszy)

31 01 06 01 (ciąg dalszy)

Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 32 910 000 EUR. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Zasady rządzące mianowaniem i wynagradzaniem oraz inne warunki finansowe przyjęte przez Komisję. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1). 31 01 07  31 01 07 01  Wydatki na tłumaczenia pisemne Usługi pomocnicze dla Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 109 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.