Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 110

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 110

Strona 110 z 113

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

13 500 000

– 1 100 000

12 400 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na usługi tłumaczy niezależnych, lingwistów komputerowych oraz maszy­ nopisania lub inne prace zlecone firmom zewnętrznym przez służby tłumaczeń pisemnych. Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 3 200 000 EUR. Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków na usługi specjalistów i lingwistów komputerowych w związku z tłu­ maczeniem dokumentu Common Frame of Reference (DCFR). Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/273

TYTUŁ  40 REZERWY

L 78/274 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 40 REZERWY

Tytuł Rozdział 40 01 40 02

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

REZERWY NA WYDATKI ADMI­ NISTRACYJNE REZERWY NA INTERWENCJE FI­ NANSOWE

46 832 210 2 886 566 250

46 832 210 353 863 000 400 695 210 – 48 087 000 – 48 087 000

46 832 210 – 28 087 000 2 838 479 250 – 28 087 000 2 885 311 460

46 832 210 325 776 000 372 608 210

Tytuł 40 — Ogółem 2 933 398 460

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/275 KOMISJA

TYTUŁ 40 REZERWY

ROZDZIAŁ  40 02  —  REZERWY NA INTERWENCJE FINANSOWE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 40 02 40 02 40 40 02 40 01 40 02 40 02 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

REZERWY NA INTERWENCJE FINANSOWE Środki niezróżnicowane Środki niezróżnicowane (wydatki nieobowiązkowe) Środki niezróżnicowane (wydatki obowiązkowe) Artykuł 40 02 40 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

40 02 41 40 02 41 01 40 02 41 02

Środki zróżnicowane Środki zróżnicowane (wydatki nieobowiązkowe) Środki zróżnicowane (wydatki obowiązkowe) Artykuł 40 02 41 — Razem 2 113 429 250 29 137 000 2 142 566 250 4 244 000 000 244 000 000 1.1 500 000 000 500 000 000 2 886 566 250 80 726 000 29 137 000 109 863 000 244 000 000 244 000 000 p.m. p.m. 353 863 000 – 48 087 000 – 20 000 000 – 28 087 000 – 48 087 000 – 28 087 000 2 093 429 250 1 050 000 80 726 000 1 050 000 81 776 000 244 000 000 244 000 000 p.m. p.m. 325 776 000

– 28 087 000 2 094 479 250 244 000 000 244 000 000 500 000 000 500 000 000 – 28 087 000 2 838 479 250

40 02 42

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną Artykuł 40 02 42 — Razem

40 02 43

Rezerwa na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji Artykuł 40 02 43 — Razem Rozdział 40 02 — Ogółem

40 02 41 

Środki zróżnicowane

40 02 41 02 

Środki zróżnicowane (wydatki obowiązkowe)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

29 137 000

29 137 000

– 28 087 000

– 28 087 000

1 050 000

1 050 000

Uwagi Środki zawarte w  tytule „Rezerwy” przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie w  dwóch sytuacjach: a) kiedy podczas two­ rzenia budżetu nie istniał żaden akt podstawowy dla danych działań; oraz b) kiedy istnieją poważne podstawy pozwalające za­ kwestionować właściwość środków lub możliwości wykonania, w warunkach zgodnych z należytym zarządzaniem finansami, środków zapisanych w danych liniach budżetowych. Środki z tej pozycji mogą być wykorzystane po przesunięciu ich zgodnie z procedurą określoną w art. 24 rozporządzenia finansowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 110 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.