Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 111

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 111

Strona 111 z 113

L 78/276 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 40 02 — REZERWY NA INTERWENCJE FINANSOWE (ciąg dalszy)

40 02 41 (ciąg dalszy)

40 02 41 02 (ciąg dalszy)

Rozbicie przedstawia się następująco (zobowiązania, płatności): 1. Artykuł 11 03 01 Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa 1 050 000 Ogółem 1 050 000 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1) 1 050 000 1 050 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/277

SEKCJA VI EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

L 78/278

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 2 10 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I Z NIĄ ZWIĄZANYCH BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE INNE WYDATKI

83 279 595 35 931 214 1 500 000

– 1 500 000

81 779 595 35 931 214

– 500 000

1 000 000

Wydatki D — Ogółem

120 710 809

– 2 000 000

118 710 809

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/279

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

TYTUŁ 1 WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I Z NIĄ ZWIĄZANYCH

Tytuł Rozdział 10 12 14 16 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE INNE WYDATKI

15 597 200 61 938 083 3 870 697 1 873 615 – 1 500 000

15 597 200 60 438 083 3 870 697 1 873 615

Tytuł 1 — Ogółem

83 279 595

– 1 500 000

81 779 595

L 78/280

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

TYTUŁ 1 WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I Z NIĄ ZWIĄZANYCH

ROZDZIAŁ  1 2  —  URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 12 120 1200 1202 1204 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i świadczenia Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub za­ kończeniem pełnienia obowiązków Artykuł 1 2 0 — Razem 5.16 5.16 5.16 59 711 960 60 000 990 098 60 762 058 – 533 975 – 533 975 59 177 985 60 000 990 098 60 228 083

122 1220 1222

Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych Ostateczne odejście ze stanowiska i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników czasowych Artykuł 1 2 2 — Razem 5.16 5.16 210 000 p.m. 210 000 5.16 Artykuł 1 2 9 — Razem Rozdział 1 2 — Ogółem 966 025 966 025 61 938 083 – 966 025 – 966 025 – 1 500 000 210 000 p.m. 210 000 p.m. p.m. 60 438 083

129

Środki rezerwowe

Uwagi W przypadku środków przewidzianych w tym rozdziale zastosowano standardowe potrącenie w wysokości 4,5 %. 1 2 0  Wynagrodzenia i inne należności Uwagi Środki przewidziane w niniejszym artykule wyliczono na podstawie Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Euro­ pejskich oraz Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. 1 2 0 0  Wynagrodzenia i świadczenia

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

59 711 960

– 533 975

59 177 985

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 111 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.