Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 112

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 112

Strona 112 z 113

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników czasowych zajmujących stanowi­ ska przewidziane w wykazie etatów, na pokrycie następujących kosztów: — wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń, — ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i  od chorób zawodowych oraz innych opłat dotyczących zabezpieczenia socjalnego, — składki instytucji na system ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich,

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/281

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI (ciąg dalszy)

1 2 0 (ciąg dalszy)

1 2 0 0 (ciąg dalszy)

— ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych, — innych dodatków i zwrotów różnych kosztów, w tym dodatków z tytułu urlopu rodzicielskiego lub urlopów z przyczyn rodzinnych, — kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, — kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do innego państwa niż miejsce zatrudnienia, — ubezpieczenia od bezrobocia dla pracowników czasowych oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tych pracowników praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia, — odpraw dla urzędników na okresie próbnym, zwolnionych z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy, — odpraw w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem czasowym. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z  art.  18 ust.  1 lit.  e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR. 1 2 9  Środki rezerwowe

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

966 025

– 966 025

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI. Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych korekt wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego. Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

L 78/282

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

TYTUŁ 10 INNE WYDATKI

Tytuł Rozdział 10 0 10 1 10 2 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

ŚRODKI REZERWOWE REZERWY NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI REZERWY NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW

1 500 000 p.m. p.m.

– 500 000

1 000 000 p.m. p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

1 500 000

– 500 000

1 000 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/283

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

TYTUŁ 10 INNE WYDATKI

ROZDZIAŁ  10 0  —  ŚRODKI REZERWOWE

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

1 500 000

– 500 000

1 000 000

Uwagi 1. 2. Pozycja Pozycja 1004 2548 Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i nara­ dach oraz kosztów dodatkowych Tłumacze konferencyjni 1 000 000 500 000 Ogółem 1 500 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/285

SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW

L 78/286

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

KOMITET REGIONÓW

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I Z NIĄ ZWIĄZANYCH BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE INNE WYDATKI

55 798 882 20 652 838 p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 112 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.