Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 113

L 78/17

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/19

B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W  BUDŻECIE DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 3 4 5 6 7 8 9 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

ZASOBY WŁASNE NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTU­ CJACH I INNYCH ORGANACH WSPÓLNOTY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PRO­ GRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK DOCHODY RÓŻNE

113 125 765 184 1 796 151 821 1 119 618 489 76 894 000 10 000 000 123 000 000 p.m. 30 210 000

– 2 887 808 080 – 1 386 416 000

110 237 957 104 409 735 821 1 119 618 489

8 000 000 358 000 000 634 000 000

84 894 000 368 000 000 757 000 000 p.m.

28 000 000

58 210 000

Ogółem

116 281 639 494

– 3 246 224 080

113 035 415 414

L 78/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ  1 ZASOBY WŁASNE

Tytuł Rozdział 10 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

OPŁATY ROLNE USTANOWIONE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNOT EU­ ROPEJSKICH W HANDLU Z PAŃSTWAMI NIEBĘDĄCYMI CZŁONKAMI UE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM) PODATKI I INNE OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ OR­ GANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM) CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM ZASOBY WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NA­ RODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ OBNIŻKA BRUTTO ROCZNEGO WKŁADU OPARTEGO NA DNB PRZY­ ZNANEJ NIDERLANDOM I SZWECJI

11

139 400 000 13 841 100 000 13 668 391 900 600 000 000

139 400 000 14 441 100 000 13 668 391 900

12 13 14

85 476 873 284 0 0

– 3 487 808 080

81 989 065 204 0 0

15 16

Tytuł 1 — Ogółem

113 125 765 184

– 2 887 808 080

110 237 957 104

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/21

TYTUŁ 1 ZASOBY WŁASNE

ROZDZIAŁ  1 2  —  CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 12 120 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom Artykuł 1 2 0 — Razem Rozdział 1 2 — Ogółem 13 841 100 000 13 841 100 000 13 841 100 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 14 441 100 000 14 441 100 000 14 441 100 000

1 2 0 

Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

13 841 100 000

600 000 000

14 441 100 000

Uwagi Nowa treść dawnego artykułu 1 2 0 w 2009 r. (połączenie dawnych artykułów 1 0 0 i 1 2 0) Przeznaczenie ceł — jako zasobów własnych — na finansowanie wspólnych wydatków jest logiczną konsekwencją swobod­ nego przepływu towarów we Wspólnocie. Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru. Podstawa prawna Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.