Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 113

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/35

ROZDZIAŁ  6 5  —  KOREKTY FINANSOWE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 65 650 6500 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

KOREKTY FINANSOWE Korekty finansowe Korekty finansowe związane z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności Artykuł 6 5 0 — Razem Rozdział 6 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 213 000 000 213 000 000 213 000 000 213 000 000 213 000 000 213 000 000

6 5 0 

Korekty finansowe

6 5 0 0 

Korekty finansowe związane z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

p.m.

213 000 000

213 000 000

Uwagi W tej pozycji mają być zapisywane korekty finansowe odnoszące się do Funduszy Strukturalnych (Europejskiego Fundusz Orien­ tacji i  Gwarancji Rolnej, Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz do Funduszu Spójności. Dochody ujęte w  tej pozycji mogą, zgodnie z  art.  18 rozporządzenia finansowego, zostać wykorzystane w  celu zapewnienia dodatkowych środków dla odpowiednich działów tytułów 04, 05, 11 i  13 zestawienia wydatków w  sekcji III „Komisja”, gdy istnieje konieczność zabezpieczenia się przed anulowaniem lub zmniejszeniem wcześniej przyjętych korekt. Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia nr 1083/2006 rozporządzenie to nie ma wpływu na kontynuację lub modyfikację, łącznie z  całkowitym lub częściowym anulowaniem, pomocy współfinansowanej z  funduszy strukturalnych lub projektu współfinansowanego z  Funduszu Spójności zatwierdzonych przez Komisję na podstawie rozporządzeń (EWG) nr  2052/88, (EWG) nr 4253/88, (WE) nr 1164/94 i (WE) nr 1260/1999 lub wszelkich innych przepisów prawa mających zastosowanie do tej pomocy na dzień 31 grudnia 2006 r., które w związku z tym będą miały zastosowanie po tym terminie do tej pomocy lub danych projektów aż do momentu ich zamknięcia. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz­ ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Euro­ pejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1), w szcze­ gólności jego art. 24. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europej­ skiego Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i  uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U.  L  160 z 26.6.1999, s. 80). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk­ turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), w szczególności jego art. 39 ust. 2.

L 78/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 6 5 — KOREKTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

6 5 0 (ciąg dalszy)

6 5 0 0 (ciąg dalszy)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr  1260/1999 w  zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w  ramach fun­ duszy strukturalnych (Dz.U. L 64 z 6.3.2001, s. 13). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.