Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 113

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun­ duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25). Rozporządzenie Komisji (WE) nr  1828/2006 z  dnia 8  grudnia 2006  r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr  1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional­ nego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr  1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 371 z 27.12.2006, s. 1; sprostowa­ nie w Dz.U. L 45 z 15.2.2007, s. 3).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/37

ROZDZIAŁ  6 6  —  INNE SKŁADKI I ZWROTY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 66 660 6600 6601 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

INNE SKŁADKI I ZWROTY Inne składki i zwroty Pozostałe wkłady i refundacje przypisane — Dochody przeznaczone na określony cel Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określony cel Artykuł 6 6 0 — Razem Rozdział 6 6 — Ogółem p.m. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 105 000 000 105 000 000 105 000 000 p.m. 115 000 000 115 000 000 115 000 000

6 6 0  6 6 0 1 

Inne składki i zwroty Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określony cel

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

10 000 000

105 000 000

115 000 000

Uwagi Ta pozycja ma zawierać wszelkie dochody nieuwzględnione w  innych częściach tytułu 6, które nie są wykorzystane zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego. Parlament Komisja Ogółem p.m. 115 000 000 115 000 000

L 78/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ  7 ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

Tytuł Rozdział 70 71 72 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI GRZYWNY ODSETKI OD DEPOZYTÓW I GRZYWNY

23 000 000 100 000 000 p.m.

87 000 000 547 000 000

110 000 000 647 000 000 p.m.

Tytuł 7 — Ogółem

123 000 000

634 000 000

757 000 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/39

TYTUŁ 7 ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

ROZDZIAŁ  7 0  —  ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 70 700 7000 7001 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI Odsetki od zaległych płatności Odsetki należne od zaległych płatności na konta skarbu państwa poszcze­ gólnych państw członkowskich Inne odsetki od zaległych płatności Artykuł 7 0 0 — Razem 5 000 000 3 000 000 8 000 000 15 000 000 15 000 000 23 000 000 5 000 000 82 000 000 82 000 000 87 000 000 5 000 000 10 000 000 3 000 000 13 000 000 97 000 000 97 000 000 110 000 000

701

Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien Artykuł 7 0 1 — Razem Rozdział 7 0 — Ogółem

7 0 0  7 0 0 0 

Odsetki od zaległych płatności Odsetki należne od zaległych płatności na konta skarbu państwa poszczególnych państw członkowskich

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

5 000 000

5 000 000

10 000 000

Uwagi Rada Komisja Ogółem Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr  1150/2000 z  dnia 22  maja 2000  r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 71 ust. 4. 7 0 1  Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.