Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 113

Ze środków tych pokrywane są również składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty związane z zastosowa­ niem do powyższych świadczeń wskaźnika korygującego. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 41 i 50 oraz załącznik IV. 1 1 1 1  Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

2 460 000

– 1 144 000

1 316 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie: — kosztów świadczeń wypłacanych na mocy regulaminu pracowniczego lub rozporządzenia, o którym mowa poniżej, — kosztów składek pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z tych świadczeń, — kosztów wynikających z zastosowania do poszczególnych świadczeń wskaźnika korygującego. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr  1747/2002 z  dnia 30  września 2002  r. wprowadzające, w  związku z  modernizacją instytucji, specjalne środki mające na celu zakończenie służby urzędników Wspólnot Europejskich mianowanych na stanowi­ sko w Radzie (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, s. 5). Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 72.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/51 RADA

ROZDZIAŁ 1 1 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI (ciąg dalszy)

1 1 2  1 1 2 0 

Rezerwy Rezerwy (urzędnicy i pracownicy czasowi)

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

4 887 000

– 4 887 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na wyrównanie ewentualnych korekt wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego. Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI. 1 1 2 1  Rezerwy (emeryci i uprawnieni do odpraw)

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

52 000

– 52 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na wyrównanie ewentualnych korekt wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego. Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI.

L 78/52 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  1 2  —  INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 12 120 1200 1201 1202 1203 1204 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy Oddelegowani eksperci krajowi Staże Usługi zewnętrzne Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych Artykuł 1 2 0 — Razem 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 3 963 000 1 633 000 486 000 1 536 000 p.m. 7 618 000 5.12 Artykuł 1 2 2 — Razem Rozdział 1 2 — Ogółem 68 000 68 000 7 686 000 – 538 000 – 68 000 – 68 000 – 606 000 – 538 000 3 963 000 1 095 000 486 000 1 536 000 p.m. 7 080 000 p.m. p.m. 7 080 000

122

Rezerwy

1 2 0  1 2 0 1 

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

1 633 000

– 538 000

1 095 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń i kosztów administracyjnych związanych z oddelegowanymi ekspertami kra­ jowymi, zaangażowanymi w innych dziedzinach niż EPBiO/WPZiB.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.