Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 113

Dochody przeznaczone na ten cel w myśl art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Decyzja Rady 2007/829/WE z dnia 5 grudnia 2007 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i kra­ jowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i  uchylająca decyzję 2003/479/WE (Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10). 1 2 2  Rezerwy

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

68 000

– 68 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na wyrównanie ewentualnych korekt wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego. Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/53 RADA

ROZDZIAŁ  1 3  —  INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z INSTYTUCJĄ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 13 130 1300 1301 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z IN­ STYTUCJĄ Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu Doskonalenie zawodowe Artykuł 1 3 0 — Razem 5.12 5.12 255 000 1 664 000 1 919 000 255 000 1 664 000 1 919 000

131 1310 1311 1312 1313

Zapomogi dla personelu instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach Kontakty towarzyskie między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Inne wydatki socjalne Artykuł 1 3 1 — Razem 5.12 5.12 5.12 5.12 25 000 123 000 115 000 66 000 329 000 – 30 000 – 30 000 25 000 123 000 85 000 66 000 299 000

132 1320 1321 1322

Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba medyczna Restauracje i stołówki Żłobki i świetlice Artykuł 1 3 2 — Razem 5.12 5.12 5.12 314 000 1 000 000 2 128 000 3 442 000 5.12 Artykuł 1 3 3 — Razem Rozdział 1 3 — Ogółem 5 976 000 5 976 000 11 666 000 – 75 000 – 45 000 – 45 000 269 000 1 000 000 2 128 000 3 397 000 5 976 000 5 976 000 11 591 000

133

Delegacje

1 3 1 

Zapomogi dla personelu instytucji

1 3 1 2 

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

115 000

– 30 000

85 000

Uwagi Środki te przeznaczone są, w  ramach polityki wspierania osób niepełnosprawnych, dla następujących kategorii osób niepełnosprawnych: — urzędników czynnie zatrudnionych, — małżonków urzędników czynnie zatrudnionych, — wszystkich dzieci na utrzymaniu, w myśl Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te pokrywają zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, w ramach dostępnych środków z budżetu i po wykorzystaniu ewentualnych praw przysługujących w kra­ ju zamieszkania bądź pochodzenia. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m.

L 78/54 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 1 3 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z INSTYTUCJĄ (ciąg dalszy)

1 3 2  1 3 2 0 

Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba medyczna

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

314 000

– 45 000

269 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie głównie: — kosztów funkcjonowania ambulatoriów, kosztów artykułów medycznych, materiałów opatrunkowych i leków dla żłobka, kosztów związanych z  badaniami lekarskimi i  kosztów, które należy przewidzieć w  związku z  komisjami orzekającymi o inwalidztwie i zwrotem kosztów za okulary, — wydatków na zakup niektórych narzędzi pracy niezbędnych z medycznego punktu widzenia. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnoty Europejskiej, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.