Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 113

p.m. 40 000 000 p.m. p.m.

616

Zwrot wydatków poniesionych na rzecz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 6 — Razem

617

Zwrot kwot wypłaconych w związku z pomocą Wspólnoty dla państw trzecich Spłata w ramach współpracy z Afryką Południową — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 7 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

6170

618 6180

Zwrot kwot wypłaconych w związku z pomocą żywnościową Zwrot środków przez beneficjentów przetargów lub odbiorców kwot pobranych nadmiernie z tytułu pomocy żywnościowej — Dochody przeznaczone na określony cel Zwrot kosztów dodatkowych spowodowanych przez odbiorców pomocy żywnościowej — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 8 — Razem

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m.

6181

619

Zwrot innych wydatków poniesionych w imieniu podmiotów zewnętrznych Inne spłaty wydatków poniesionych na rzecz osób trzecich w ramach decyzji Rady 94/179/Euratom — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 9 — Razem Rozdział 6 1 — Ogółem

6191

p.m. p.m. p.m. 40 000 000

p.m. p.m. 40 000 000

6 1 5  6 1 5 0 

Zwrot niewykorzystanej pomocy wspólnotowej Zwrot niewykorzystanych środków pomocowych z  Europejskiego Funduszu Socjalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności, Instrumen­ tu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

p.m.

40 000 000

40 000 000

Uwagi Zwrot niewykorzystanych środków pomocowych z  Europejskiego Funduszu Socjalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności, Instrumen­ tu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego dochody te mogą być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach w budżecie obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

L 78/78 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  6 5  —  KOREKTY FINANSOWE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 65 650 6500 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

KOREKTY FINANSOWE Korekty finansowe Korekty finansowe związane z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności Artykuł 6 5 0 — Razem Rozdział 6 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 213 000 000 213 000 000 213 000 000 213 000 000 213 000 000 213 000 000

6 5 0 

Korekty finansowe

6 5 0 0 

Korekty finansowe związane z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

p.m.

213 000 000

213 000 000

Uwagi W tej pozycji mają być zapisywane korekty finansowe odnoszące się do funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional­ nego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz do Funduszu Spójności. Kwoty zapisane w  tej pozycji, zgodnie z  art.  18 rozporządzenia finansowego, mogą być wykorzystane do udostępnienia do­ datkowych środków w ramach tytułów 04, 05, 11 i 13 zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, o ile są one wymagane dla pokrycia ryzyka przyjętych korekt, wcześniej odrzuconych lub anulowanych. Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 rozporządzenie to nie ma wpływu na kontynuację lub modyfi­ kację, łącznie z całkowitym lub częściowym anulowaniem, pomocy współfinansowanej z funduszy strukturalnych lub projektu współfinansowanego z  Funduszu Spójności zatwierdzonych przez Komisję na podstawie rozporządzeń (EWG) nr  2052/88, (EWG) nr 4253/88, (WE) nr 1164/94 i (WE) nr 1260/1999 lub wszelkich innych przepisów prawa mających zastosowanie do tej pomocy na dzień 31 grudnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.