Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 113

, które w związku z tym będą miały zastosowanie po tym terminie do tej pomocy lub danych projektów aż do momentu ich zamknięcia. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz­ ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Euro­ pejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1), w szcze­ gólności jego art. 24. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europej­ skiego Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i  uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U.  L  160 z 26.6.1999, s. 80). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk­ turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), w szczególności jego art. 39 ust. 3.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/79 KOMISJA

ROZDZIAŁ 6 5 — KOREKTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

6 5 0 (ciąg dalszy)

6 5 0 0 (ciąg dalszy)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr  1260/1999 w  zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w  ramach fun­ duszy strukturalnych (Dz.U. L 64 z 6.3.2001, s. 13). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun­ duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25). Rozporządzenie Komisji (WE) nr  1828/2006 z  dnia 8  grudnia 2006  r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr  1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional­ nego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr  1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 371 z 27.12.2006, s. 1; sprostowa­ nie w Dz.U. L 45 z 15.2.2007, s. 3).

L 78/80 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  6 6  —  INNE SKŁADKI I ZWROTY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 66 660 6600 6601 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

INNE SKŁADKI I ZWROTY Inne składki i zwroty Pozostałe wkłady i refundacje przypisane — Dochody przeznaczone na określony cel Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określony cel Artykuł 6 6 0 — Razem Rozdział 6 6 — Ogółem p.m. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 105 000 000 105 000 000 105 000 000 p.m. 115 000 000 115 000 000 115 000 000

6 6 0  6 6 0 1 

Inne składki i zwroty Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określony cel

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

10 000 000

105 000 000

115 000 000

Uwagi Niniejsza pozycja ma uwzględniać wszelkie dochody nieuwzględnione w innych częściach tytułu 6, które nie są wykorzystane zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/81 KOMISJA

TYTUŁ 7 ODSETKI KARNE I  KARY FINANSOWE

Tytuł Rozdział 70 71 72 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI GRZYWNY ODSETKI OD DEPOZYTÓW I GRZYWIEN

23 000 000 100 000 000 p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.