Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 113

87 000 000 547 000 000

110 000 000 647 000 000 p.m.

Tytuł 7 — Ogółem

123 000 000

634 000 000

757 000 000

L 78/82 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 7 ODSETKI KARNE I KARY FINANSOWE

ROZDZIAŁ  7 0  —  ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 70 700 7000 7001 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI Odsetki od zaległych płatności Odsetki należne od zaległych płatności na konta skarbu państwa poszcze­ gólnych państw członkowskich Inne odsetki od zaległych płatności Artykuł 7 0 0 — Razem Odsetki karne i pozostałe odsetki od kar finansowych Artykuł 7 0 1 — Razem Rozdział 7 0 — Ogółem 5 000 000 3 000 000 8 000 000 15 000 000 15 000 000 23 000 000 5 000 000 82 000 000 82 000 000 87 000 000 5 000 000 10 000 000 3 000 000 13 000 000 97 000 000 97 000 000 110 000 000

701

7 0 0  7 0 0 0 

Odsetki od zaległych płatności Odsetki należne od zaległych płatności na konta skarbu państwa poszczególnych państw członkowskich

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

5 000 000

5 000 000

10 000 000

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr  1150/2000 z  dnia 22  maja 2000  r. wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 71 ust. 4. 7 0 1  Odsetki karne i pozostałe odsetki od kar finansowych

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

15 000 000

82 000 000

97 000 000

Uwagi Pozycja ta zawiera odsetki od spóźnionych płatności oraz inne odsetki i kary. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 71 ust. 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustano­ wionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1). Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykona­ nia rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do bu­ dżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1), w szczególności jego art. 86. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/83 KOMISJA

ROZDZIAŁ  7 1  —  GRZYWNY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 71 710 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

GRZYWNY Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary Artykuł 7 1 0 — Razem 100 000 000 100 000 000 529 000 000 529 000 000 629 000 000 629 000 000

711

Ściąganie grzywien nałożonych za nadużycia finansowe i nieprawidłowości na szkodę interesu finansowego Wspólnoty Europejskiej Artykuł 7 1 1 — Razem

p.m. p.m.

p.m. p.m.

712

Kary pieniężne i ryczałty nałożone na państwa członkowskie za niezastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie uchybienia zobowiązaniu wynikającemu z Traktatu Artykuł 7 1 2 — Razem Rozdział 7 1 — Ogółem

p.m. p.m. 100 000 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.