Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 113

18 000 000 18 000 000 547 000 000

18 000 000 18 000 000 647 000 000

7 1 0 

Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

100 000 000

529 000 000

629 000 000

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustano­ wionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1). Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykona­ nia rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do bu­ dżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15. 7 1 2  Kary pieniężne i ryczałty nałożone na państwa członkowskie za niezastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie uchybienia zobowiązaniu wynikającemu z Traktatu

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

p.m.

18 000 000

18 000 000

Odnośne akty prawne Artykuł 228 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

L 78/84 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ  9 DOCHODY RÓŻNE

Tytuł Rozdział 90 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

DOCHODY RÓŻNE

30 000 000

28 000 000

58 000 000

Tytuł 9 — Ogółem

30 000 000

28 000 000

58 000 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/85 KOMISJA

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ  9 0  —  DOCHODY RÓŻNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 90 900 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

DOCHODY RÓŻNE Dochody różne Artykuł 9 0 0 — Razem Rozdział 9 0 — Ogółem 30 000 000 30 000 000 30 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 58 000 000 58 000 000 58 000 000

9 0 0 

Dochody różne

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

30 000 000

28 000 000

58 000 000

Uwagi W tym artykule mają być wprowadzane dochody różne.

L 78/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

WYDATKI

Środki 2009 Tytuł 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Treść Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA KONKURENCJA ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ENERGIA I TRANSPORT ŚRODOWISKO BADANIA NAUKOWE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO RYNEK WEWNĘTRZNY POLITYKA REGIONALNA PODATKI I UNIA CELNA EDUKACJA I KULTURA KOMUNIKACJA OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI STOSUNKI ZEWNĘTRZNE HANDEL ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP ROZSZERZENIE POMOC HUMANITARNA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE ADMINISTRACJA KOMISJI BUDŻET KONTROLA STATYSTYKA EMERYTURY SŁUŻBY JĘZYKOWE REZERWY

431 274 845 661 343 234 89 365 444 11 186 932 534 55 280 222 736 2 737 397 751 461 326 617 4 664 691 451 1 511 261 271 370 840 000 984 611 598 65 419 801 38 515 540 388 130 748 625 1 398 343 073 213 154 075 666 342 078

486 204 845 599 408 234 89 365 444 11 201 717 411

– 1 122 937 – 1 539 233 – 1 639 573 – 1 396 197

– 71 422 937 – 29 839 233 – 1 639 573 – 1 396 197 – 2 246 173 288 – 53 155 533 – 16 323 614 – 355 843 736 – 907 315

430 151 908 659 804 001 87 725 871 11 185 536 337 54 893 209 448 2 735 442 218 460 003 003 4 664 484 368 1 510 353 956 370 840 000

414 781 908 569 569 001 87 725 871 11 200 321 214 49 160 644 085 2 284 199 756 367 765 153 4 512 300 065 1 353 746 956 365 720 000 703 340 988 64 373 291 25 171 506 393 104 898 478 1 360 307 968 209 301 924 573 122 314

51 406 817 373 – 387 013 288 2 337 355 289 384 088 767 4 868 143 801 1 354 654 271 365 720 000 816 362 121 65 366 001 25 172 791 580 105 850 625 1 361 386 073 210 444 075 574 749 078 – 6 701 133 – 992 710 – 1 285 187 – 952 147 – 1 078 105 – 1 142 151 – 1 626 764 – 1 955 533 – 1 323 614 – 207 083 – 907 315

– 113 021 133 – 992 710 – 1 285 187 – 952 147 – 1 078 105 – 1 142 151 – 1 626 764

977 910 465 64 427 091 38 514 255 201 129 796 478 1 397 264 968 212 011 924 664 715 314

925 729 198 4 012 930 514 79 521 772 1 869 356 351 1 079 092 368 796 716 719 78 351 000

676 944 198 3 575 276 344 78 014 772 1 679 167 751 1 659 080 862 796 716 719 74 151 000

– 1 097 318 – 2 058 005 – 1 024 733 – 1 253 163 – 527 311 – 356 522

– 1 097 318 – 2 058 005 – 1 024 733 – 1 253 163 – 244 372 738 – 356 522

924 631 880 4 010 872 509 78 497 039 1 868 103 188 1 078 565 057 796 360 197 78 351 000

675 846 880 3 573 218 339 76 990 039 1 677 914 588 1 414 708 124 796 360 197 74 151 000

19 20 21 22 23 24 25

186 195 522 969 352 759 277 659 904 10 561 499 132 463 962 1 159 931 000 384 323 911 2 933 398 460

186 195 522 974 052 759 277 659 904 10 561 499 100 288 962 1 159 931 000 384 323 911 400 695 210

– 3 181 502 – 4 029 133 – 913 719 – 187 866 – 1 368 447 – 9 135 000 – 9 859 311 – 48 087 000

– 3 181 502 – 4 029 133 – 913 719 – 187 866 – 1 368 447 – 9 135 000 – 9 859 311 – 28 087 000

183 014 020 965 323 626 276 746 185 10 373 633 131 095 515 1 150 796 000 374 464 600 2 885 311 460

183 014 020 970 023 626 276 746 185 10 373 633 98 920 515 1 150 796 000 374 464 600 372 608 210

26 27 28 29 30 31 40

Wydatki D — Ogółem 134 264 400 460 113 433 485 401 – 493 962 000

– 3 203 724 080 133 770 438 460 110 229 761 321

24.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.